วันที่  25  ตุลาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน ศูนย์ ITEC ..สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง...การจัดสรรคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับครู รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2555
ขอให้โรงเรียนตามบัญชีจัดสรร ไปรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับครู
ในวันที่ 29 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.อต.1
พร้อมทั้งนำแบบกรอกข้อมุลครูผู้สอน ตามแบบฟอร์มฯ นำไปในวันรับเครื่องด้วย..
......หนังสือราชการ แจ้งโรงเรียนสังกัด สพป.อต.1 / สังกัด สช. ....ด่วนที่สุด
......หนังสือราชการ แจ้งโรงเรียนสังกัด อปท. ....ด่วนที่สุด
......บัญชีจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)
......แบบกรอกข้อมูลครูผู้สอนแท็บเล็ต ป.2
วันที่  24  ตุลาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน ศูนย์ ITEC .. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง....แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ประกาศจาก ก.สารสนเทศ สนผ. สพฐ. (วันที่ 22 ตุลาคม 2556)
........1. จะเปิดให้แก้ไขข้อมูลนักเรียนรายบุคคลเทอมที่ 2 (DMC 2013 Term 2)
ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป และจะยกเลิกการยืนยันข้อมูลทั้งพมด..โรงเรียน
จะต้องปรับปรุงข้อมูลโดยยึดข้อมูลนัักเรียน ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2556...ทุกโรงเรียน
ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 พฤศจิกายน 2556
........2. จัดทำข้อมูลครุภัณฑ์สถานศึกษา (M-Obec) ปีการศึกษา 2556
>>> รายละเอียดหนังสือราชการ....
วันที่  18  ตุลาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง....การนำส่งข้อมูลพื้นฐานและบัญชีลงเวลานักเรียนชั้น ป.3 เตรียมสอบ NT
..ให้โรงเรียนดังรายชื่อ เร่งดำเนินการส่งข้อมูลนักเรียนชั้น ป.3 ด่วน..ภายใน 22 ต.ค.2556
โดยส่งที่อีเมล์ uttaradit5@gmail.com ..ประสานโดยตรงที่ ศน.สมชาย 08-6203-9785)
..รายละเอียด..
วันที่  17  ตุลาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง....ด่วนที่สุด ! ขอเชิญครูที่มีผลงานดีเด่นด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
หรือเทคโนโลยี ระดับประถมฯ ม.ต้น หรือ ม.ปลาย ร่วมส่งผลงานเข้าคัดเลือกเป็นครูดีเด่น
ดูรายละเอียดได้ที่...http://www.ipst.ac.th/tta/
..หนังสือสพฐ.....รายละเอียด.....สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.....สิ่งที่ส่งมาด้วย 2....สิ่งที่ส่งมาด้วย 3..
วันที่  17  ตุลาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน ศูนย์ ITEC  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง....แจ้งทุกโรงเรียนที่ฝากพื้นที่เว็บไซต์ ไว้กับ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ขณะนี้เว็บไซต์
โรงเรียนของท่าน ใช้งานได้ตามปกติแล้ว...(08-1284-8059)
วันที่  16  ตุลาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มอำนวยการ  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง....ขอเชิญบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ทุกโรงเรียน ร่วมบริจาคทรัพย์โดยเสด็จ
พระราชกุศล กฐินพระราชทาน สพฐ. ปี 2556 ณ วัดช่องลม จ.ราชบุรี ในวันที่
8 พฤศจิกายน 2556 โดยแจ้งยอดพร้อมส่งเงินบริจาคได้ที่ กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์
เขต 1 ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2556...
วันที่  15  ตุลาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มบริหารงานการเงินฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง....สอบราคาซื้อสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ชุดความรู้อาเซียน T2K
..ผู้สนใจ....ติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่..กลุ่มบริหารการเงินฯ สพป.อต.1 ได้ตั้งแต่
วันที่ 15 - 25 ต.ค. 2556... >> ยื่นซองสอบราคาวันที่ 15 - 25 ต.ค. 2556 ..และกำหนด
เปิดซองสอบราคา 28 ต.ค. 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมลางสาด สพป.อต.1
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือ โทร 0-5581-7765
..รายละเอียด..
วันที่  11  ตุลาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..ก.นิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง....การกรอกข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (..ด่วนที่สุด..)
..........ขอให้ทุกโรงเรียนส่งข้อมูลนักเรียนชั้น ป.3 เป็นไฟล์ Excel เท่านั้น
ส่งกลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 โดยด่วนภายใน 15 ตุลาคม 2556
(ตามหนังสือ สพป.อต.1 ที่ ศธ 04180/5716 ลว 8 ตุลาคม 2556)
วันที่  11  ตุลาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..ก.นิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง....รางวัลการประกวดห้องสมุด (3ดี ห้องสมุดมีชีวิต) และการจัดกิจกรรมส่งเสริม
รักการอ่าน (แข่งขันเมื่อ 17 สิงหาคม 2556 นั้น) โรงเรียนใดที่ยังไม่ได้รับเงินรางวัล
ให้ไป รับเงินรางวัล...โดยด่วน ที่กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
ภายใน...วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2556....รายละเอียด...
วันที่  11  ตุลาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..ก.บริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง....ขณะนี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้ทำการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเลื่อน
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้โรงเรียนที่มีลูกจ้างประจำ
และพนักงานราชการ ดำเนินการดังนี้....
1. ออกเลขที่คำสั่ง และวัน เดือน ปี ของโรงเรียน (เดือนตุลาคม 2556)
2. นำเลขที่คำสั่งและวันเดือนปี ไปลงนามที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อต.1
...ภายใน...วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2556....
วันที่  8  ตุลาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..ชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอพิชัย จ.อุตรดิตถ์

เรื่อง....ขอเชิญชมนิทรรศการแสดงผลงานระดับปฐมวัย ที่ผ่านการประเมิน สมศ.รอบสาม
ระดับดีมาก ทุกตัวบ่งชี้

.... สำหรับโรงเรียนที่เตรียมรับการประเมิน สมศ.รอบสาม หากสนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการ
ได้ในวันที่ 9-10 ตุลาคม 2556 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนบ้านนายาง อ.พิชัย.. รายละเอียด..
วันที่  8  ตุลาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มงานข้อมูลฯ ศูนย์ ITEC ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง....การจัดทำสำมะโนประชากรวัยเรียน ประจำปีการศึกษา 2556...
...ขอให้โรงเรียนดังรายชื่อ ดำเนินการจัดทำสำมะโนส่งด้วย..รายงานล่าสุด<<
วันที่  7  ตุลาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง.... สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรทุกท่าน ที่ได้รับรางวัล
"คุรุสดุดี" เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2556 "วันครูโลก"..... รายชื่อผู้ได้รับรางวัล...

วันที่  4  ตุลาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..สทร. สพฐ.

ประกาศ.... ระยะเวลาการใช้งานระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) สพฐ.
....
จากการขยายผลตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-กันยายน ได้ตรวจสอบแล้วว่ามีปัญหาดังนี้
...
1.Network ...2.Application ...3.โครงสร้างสายงานของ สพฐ.
...
ดังนั้น ในช่วง 1 ต.ค - 15 พ.ย. 2556 จะดำเนินการปรับแก้ทั้ง 3 ด้าน เพื่อให้รองรับ
การใช้งานได้มีประสิทธิภาพต่อไป (แต่ไม่ได้ปิดระบบ หากเขตใดมีความพร้อมสามารถ
ใช้งานร่วมกับโรงเรียนได้ก็สามารถใช้งานไปก่อนได้เลย)
...ช่วง 16 พ.ย. - 31 ธ.ค. 2556 สพฐ. กับ สพท. ใช้ควบคู่ 2 ระบบ (ทั้ง e-filing และ
e-office) เพื่อเป็นการทดสอบระบบร่วมกัน...ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 จะเริ่ม
ใช้งานจริงทุกหน่วยงานที่อยู่ในสังกัด สพฐ.
..(ขณะนี้อยู่ระหว่างทำหนังสือเสนอผู้บริหาร
ให้ลงนาม เพื่อชี้แจง สพป. สพม. สำนักงานส่วนกลาง และแจ้งแนวปฏิบัติอีกครั้งหนึ่ง)

วันที่  4  ตุลาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.อต.1

ประกาศ.... อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง........ ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ
ปีการศึกษา 2554 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย..
..7 ตุลาคม 2556 เลือกโรงเรียน ..09.00-10.00 น.... รายละเอียด..

วันที่  1  ตุลาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว .. สพป.อต.1

เรื่อง........ 8 นโยบายการศึกษา รมว.ศธ..นายจาตุรนต์ ฉายแสง รายละเอียด..

วันที่  1  ตุลาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.อต.1

ประกาศ.... อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง........ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ
ปีการศึกษา 2554 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย..รายละเอียด..

วันที่  30  กันยายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ....งานข้อมูลฯ ศูนย์ ITEC ก.นโยบายและแผน สพป.อต.1

เรื่อง...ประชาสัมพันธ์อบรมคอมพิวเตอร์ (โดย City Hubs)...
สถานที่อบรม ณ อาคารศูนย์มัลติมีเดีย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตบางเขน (รายละเอียดหลักสูตรตามเอกสารแนบ
)วันที่  27  กันยายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ....กลุ่มบริหารงานบุคคล..สพป.อต.1

เรื่อง...ขอเชิญครู / ลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ ไปรับ "ประกาศเกียรติคุณบัตร"
ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น 2 สพป.อต.1 วันศุกร์ที่ 27 ก.ย. 2556 ในเวลาราชการ
ดังรายชื่อต่อไปนี้...
1. นายชูชาติ แจ้งฉาย ร.ร.ราษฎร์อุปถัมภ์,     2. นายบุญช่วย ปิ่นนาค ร.ร.บ้านวังโป่ง
3. นางสมจิตร วราศิลป์ ร.ร.วัดวังยาง            4. นายเสถียร มากมี ร.ร.บ้านปางวุ้น
5. นางเอมอร ปานเพ็ง ร.ร.บ้านชำตก           6. น.ส.สุนันทา บุญเครือชู ร.ร.บ้านในเมือง
7. นายประดิษฐ์ สุวรรณศรี ร.ร.บ้านเหล่า,     8. นางพรพรรณ จอมประเสริฐ ร.ร.บ้านวังแดงสหจิตฯ
9. นายประเสริฐ คำเที่ยง ร.ร.บ้านชำหนึ่ง      10. นายลิล ทองดี  ร.ร.วัดผาจักร
11. นายชาติ จอมคำ ร.ร.วัดโพธิ์ทอง           12. นายพิเศษ กาญจนเตมีย์ ร.ร.บ้านหนองกวาง


วันที่  25  กันยายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ....สพป.อต.1

เรื่อง...แจ้งวิทยากรและโรงเรียนแกนนำ การประชุมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรมห้องสมุด
อัตโนมัติ ขอเลื่อนการประชุมฯ จากเดิม 26 ก.ย. 2556 เลื่อนเป็นวันศุกร์ที่ 27 ก.ย. 2556
ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ...


วันที่  20  กันยายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ....สพป.อต.1

เรื่อง...ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 1 ...รายละเอียด....เว็บไซต์..

วันที่  19  กันยายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.อต.1

เรื่อง...ขอเชิญเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนหลักของการมาเรียนรวม 34 โรงเรียน
ประชุม วันที่ 20 กันยายน 2556 เวลา 15.00 น. ณ ห้องหลงลับแล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
...รายละเอียด...

วันที่  18  กันยายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มอำนวยการ และ ศูนย์ ITEC  สพป.อต.1

เรื่อง...การประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้ระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
(e-Office) วันที่ 26 กันยายน 2556 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมสีหราช จังหวัดอุตรดิตถ์
แก่ ขรก./เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานบนสำนักงานฯ (สพป.อต.1)

วันที่  16  กันยายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.อต.1

ประกาศ     อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1....
เรื่อง...การรับสมัครคัดเลือกบรรจุนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปีการศึกษา 2554
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ...รายละเอียด...

วันที่  13  กันยายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อต.1

เรื่อง..การรายงานข้อมูลจุดเน้นสถานศึกษา(Triple A) เว็บไซต์  http://school.stabdb.com/
และ เอกสารคู่มือประกอบการรายงานผลจุดเน้นออนไลน์สำหรับสถานศึกษา

วันที่  13  กันยายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..งานแผนงานโครงการ ก.นโยบายและแผน สพป.อต.1

เรื่อง..โครงการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ตามรายละเอียดดังแนบ..ประชุม 17 ก.ย. 2556
เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม สพป.อุตรดิตถ์
เขต 1 รายละเอียด
วันที่  11  กันยายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..เลขาเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนป่าเซ่า-หาดกรวด อ.เมืองอุตรดิตถ์

เรื่อง..เรียนเชิญผู้บริหารโรงเรียน เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนป่าเซ่า-หาดกรวด ประชุม
วันที่ 12 กันยายน 2556 เวลา 13.00 น. ณ สกสค.อุตรดิตถ์

วันที่  9  กันยายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง..การจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 .....หนังสือแจ้ง...
วันที่  8  กันยายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..ชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอพิชัย

เรื่อง..ขอเชิญประชุม 10 กันยายน 2556 โรงเรียนบ้านโคนพิทยา..รายละเอียด..
วันที่  8  กันยายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน /ศูนย์ ITEC สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง....การโอนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) ...รายละเอียด..
โรงเรียนที่มีรายชื่อให้มารับเครื่องฯคืนได้ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2556 (ก.นโยบายและแผน)
วันที่  5  กันยายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง....การแข่งขันทักษะทางวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2556 ระดับเขตพื้นที่
วันที่ 6-8 กันยายน 2556 ปฏิทินการแข่งขัน ..เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมฯ ระดับเขตพื้นที่ฯ..
วันที่ 5  กันยายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มอำนวยการ  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง..การประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้ระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์(e-Office)
วันที่ 4-6 กันยายน 2556 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมสีหราช จ.อุตรดิตถ์
...หนังสือราชการ .. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม่ .. ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรม

วันที่  30  สิงหาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..งานข้อมูลฯ - ศูนย์ ITEC  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง..แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับนักเรียนซ้ำซ้อน นักเรียนอายุไม่ถึงเำกณฑ์เข้าเรียน
นักเรียนอายุเกินเกณฑ์ฯ และนักเรียนไม่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
1.แบบฟอร์มกรอกข้อมูลทะเบียนนักเรียนรายบุคคล (น.ร.ติด G, ร.ร.ตั้งค่า 13 หลักเอง)
   โดย สพฐ.จะกำหนดเลข 13 หลักให้เอง ซึ่งจะไม่เกี่ยวข้องกับ 13 หลักของ ก.มหาดไทย
2.แบบฟอร์มรับรองทะเบียนนักเรียนรายบุคคล (กรณีซ้ำซ้อนกับโรงเรียนอื่น)
3.ดาวน์โหลดแนวทางการดำเนินงาน(กลุ่มสารสนเทศ สพฐ.)....ได้ที่นี่...
..ส่งแบบตาม 1 หรือ 2 พร้อมหลักฐานประกอบ ได้ทางอีเมล์ที่ wanyasomboon@gmail.com

วันที่  30  สิงหาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มนิเทศติดตามฯ  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง..นำส่งข้อมูลนักเรียน ป.6 , ม.3 เพื่อเข้าสู่ระบบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ชั้นพื้นฐาน O-NET ประจำปีการศึกษา 2556 www.niets.or.th ภายใน 31 ส.ค. 2556

วันที่  29  สิงหาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว .. ก.บริหารงานบุคคล  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง..คำสั่ง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ที่ 469/2556 "ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (สายงานการสอน) ดาวน์โหลด
        คำสั่ง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ที่ 470/2556 "ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (สายงานการสอน) ดาวน์โหลด
....หากต้องการคำสั่งฯ ให้มารับได้ที่ ก.บริหารงานบุคคล ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป..

วันที่  29  สิงหาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..งานงบประมาณ ก.นโยบายและแผน  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง..รายการประมาณราคา ปีงบประมาณ 2556 สำหรับ งานปรับปรุง ซ่อมแซม
สถานศึกษาในสังกัด สพฐ.เท่านั้น ดาวน์โหลด

วันที่  29  สิงหาคม  2556
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง..แจ้งผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ส่งแบบประเมินการประชุม
สัมมนาฯ ศึกษาดูงานโรงเรียนขนาดเล็ก ที่แก่งจันทร์โมเดล จ.เลย ส่งภายใน 30 ส.ค.2556
...แบบประเมิน..

วันที่  28  สิงหาคม  2556
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มบริหารงานการเงินฯ  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง..หนังสือ แจ้งอนุมัติเงินค่าครุภัณฑ์การศึกษา (งบแปรญัตติ)...

วันที่  28  สิงหาคม  2556
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มบริหารงานการเงินฯ (พัสดุ)  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง..แบบสอบราคาซื้อครุภัณพ์การศึกษา ...

วันที่  28  สิงหาคม  2556 ด่วนที่สุด.. 
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง..สำรวจข้อมูลครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณหรือเงินรายได้ของ
สถานศึกษา พนักงานราชการ ครูสอนศาสนาอิสลาม ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเหมาบริการ
ขอให้โรงเรียนที่มีบุคลากรดังกล่าว..กรอกแบบสำรวจข้อมูล..ส่ง สพป.อต.1 โดยด่วน..
ภายใน ..28..ส.ค.2556...รายละเอียด..

วันที่  28  สิงหาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง....ขอเชิญโรงเรียนเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 63 ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ระหว่างวันที่
31 สิงหาคม - 1 กีนยายน 2556 เวลา 08.30-16.30 น. (โดยศรีพงษ์กรุ๊ป..)
..หนังสือเชิญ.....กำหนดการ.....ใบตอบรับ....


วันที่  25  สิงหาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง..รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานกลุ่มผู้นำอาชีพจังหวัดอุตรดิตถ์
ในเขตพื้นที่อำเภอเชียงคาน และอำเภอปากชม จังหวัดเลย 26-27 สิงหาคม 2556
..รายละเอียด..

วันที่  23  สิงหาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์

เรื่อง....จังหวัดอุตรดิตถ์ กำหนดดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและ
ภูมิภาค จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2556 ณ สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ และสนามเครือข่าย
เครือข่าย ในรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 14 ปี 16 ปี และ 18 ปี ขอเชิญโรงเรียนส่งทีมนักกีฬา
สมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 สิงหาคม 2556 รายละเอียดมีดังต่อไปนี้...
หนังสือราชการ 2.ระเบียบการแข่งขัน 3.ใบสมัครแข่งขัน 4.ทะเบียนนักกีฬา.

วันที่  20  สิงหาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อุตรดิตถ์

เรื่อง..โรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ขอให้ส่งรายชื่อครู / นักเรียน ที่จะเข้าร่วม "โครงการ
รณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย"
ภายใน 22 สิงหาคม 2556 (กลุ่มส่งเสริมฯ)
1.ร.ร.บ้านหาดเสือเต้น   2.ร.ร.ชุมชนเมืองปากฝาง   3.ร.ร.อนุบาลอุตรดิตถ์
4.ร.ร.สวนหลวงสาธิตฯ  5.ร.ร.บ้านน้ำอ่างฯ  6.ร.ร.บ้านบึงท่ายวน  7.ร.ร.บ้านนายาง
8.ร.ร.ชุมชนบ้านดง  9.ร.ร.ด่านแม่คำมัน  10.ร.ร.บ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214
11.ร.ร.บ้านแพะ  12.ร.ร.บ้านร้องลึก....(สงสัยติดต่อ 0-5581-7758)
วันที่  20  สิงหาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..สกสค จังหวัดอุตรดิตถ์

เรื่อง..ด้วยสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.กำหนดเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส.
เป็นกรณีพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ทศวรรษ ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

รับสมัคร 1 กันยายน 2556 - 30 ธันวาคม 2556 กำหนดอัตราค่าสมัครและเงินสงเคราะห์
ล่วงหน้าของผู้สมัคร ดังนี้
1. ค่าสมัครคนละ 100 บาท
2. ผู้สมัครที่มีอายุเกินสามสิบห้าปีแต่ไม่เกินห้าสิบห้าปีบริบูรณ์ คนละ 6,500 บาท
3. ผู้สมัครที่มีอายุเกินห้าสิบห้าปีแต่ไม่เกินหกสิบปี นับถึง 31 ธันวาคม 2556
    คนละ 8,500 บาท
...ดาวน์โหลด แบบฟอร์มสมัคร ชพส. กรณีพิเศษ (ไฟล์ zip)
...ดาวน์โหลด แบบฟอร์มสมัคร ชพค. กรณีพิเศษ
(ไฟล์ zip)
วันที่  19  สิงหาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มนิเทศฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง..การอบรมครูด้วยระบบทางไกล ETV ปีที่ 3 (ฉบับปรับปรุง) วิชาคณิตศาสตร์ระดับ
ประถมศึกษา 23-25 ส.ค.2556 ห้องเหล็กน้ำพี้ สพป.อต.1 ให้เตรียมเครื่องคิดเลข
ไม้บรรทัด ไม้โปรแทรกเตอร์ มาวันอบรมด้วย คุณครูท่านใดต้องการเข้าอบรมฯ
สมัคร เพิ่มเติมได้ที่กลุ่มนิเทศฯ สพป.อต.1 (ศน.วนิดา)
วันที่  17  สิงหาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง...แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ได้เข้าระบบรายงาน "EMIS"  ขอให้เข้าสู่ระบบรายงาน
สามารถสมัครเพิ่มผู้ใช้เพื่อเข้าสู่ระบบได้ทันที กรอกให้ครบถ้วนตามรายการ
....เข้าระบบรายงานที่นี่....โรงเรียนใดที่ตารางยังกรอกไม่ครบถ้วนให้เข้าไปแก้ไขเพิ่มเติมด้วย
  1.รายงานข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน   2.รายงาน EFA โรงเรียน   3.ข้อมูลครูและบุคลากร
  4.รายงานครุภัณฑ์โรงเรียน  5.ข้อมูลคอมพิวเตอร์  6.ข้อมูลอินเทอร์เน็ต
วันที่  17  สิงหาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...
.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..แจ้งเปลี่ยนแปลงการนิเทศและกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการ
Coaching / Mentoring
ครั้งที่ 2 จาก 14 ส.ค. 2556 เป็น 22 ส.ค.2556 และครั้งที่ 3 เป็น
4 ก.ย.2556 ดูรายละเอียดที่นี่..

วันที่  14  สิงหาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ด่วนมาก !
เรื่อง..การอบรมโครงการการจัดทำข้อมูลการคัดกรองนักเรียนในระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน สพฐ.(SCAN TOOL 3) 17 - 18 สิงหาคม 2556 ห้องเหล็กน้ำพี้ สพป.อต.1
..โรงเรียนที่ยังไม่ได้แจ้งรายชื่อครูผู้เข้ารับการอบรมฯ ให้แจ้งภายใน 15 ส.ค.2556
โทร..0-5581-7758 / suphaphorn2510@hotmail.com รายละเอียด
วันที่  14  สิงหาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มงานวัดและประเมินผลฯ กลุ่มนิเทศฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง..การนำส่งข้อมูลนักเรียนชั้น ป.6 และชั้น ม.3 เข้าระบบ O-NET รายละเอียด
วันที่  14  สิงหาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง....โปรแกรมการแข่งขัน "กรีฑานักเรียนโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนตามยุทธศาสตร์
เมืองแห่งคุณภาพชีวิตของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำ 2556
" วันที่ 16 สิงหาคม 2556 ณ สนามกีฬา
จังหวัดอุตรดิตถ์ .. >>โปรแกรมการแข่งขัน <<
วันที่  9  สิงหาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ITEC)
สพป.อต.1
เรื่อง....โรงเรียน บุคลากร ฯลฯ ที่มีความประสงค์ จะแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์งานราชการ,
งานประชุม, อบรม, จัดซื้อจัดจ้าง, สมัคร Obecmail, งานบุญการกุศล งานพิธี ,
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ, ฯลฯ
ผ่านเว็บไซต์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 สามารถแจ้งความ
ประสงค์ ได้ที่ สมบูรณ์ วันยะนาพร 08-1284-8059 ที่อีเมล์ wanyasomboon@gmail.com,
วัชรา คำภู่ watchara.wirmpa5@gmail.com
โดยส่งเป็นไฟล์ pdf หรือ word
หรือรูปภาพ
นามสกุล jpeg ขนาดไม่ใหญ่มากนัก .. ยินดีบริการให้กับคุณครูและบุคลากรฯ ทุกท่าน...
วันที่  7  สิงหาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว  ชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอพิชัย

เรื่อง...เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตอำเภอพิชัย,โรงเรียนพิชัย,โรงเรียนดาราพิทยาคม,
โรงเรียนบ้านโคนพิทยา วิทยาลัยการอาชีพพิชัย,โรงเรียนจรัสศิลป์ และศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอพิชัย "ประชุม ณ โรงเรียนบ้านท่าสัก"
วันที่ 15 สิงหาคม 2556 เวลา 13.30 น. ..รายละเอียด..
วันที่  6  สิงหาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว  ก.ส่งเสริมการจัดการศึกษา  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง...1. "การแข่งขันกรีฑานักเรียนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2556" ขอเชิญโรงเรียน
ทุกโรงเรียนในจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมการแข่งขันฯ สมัครถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2556
ได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 055-817758 , 08-9644-0611 ในวันเวลาราชการ
         2. "การแข่งขันสพฐ.-เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคีปี 9" ขอเชิญโรงเรียน
สมัครเข้าร่วมการแข่งขันฯ ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2556
สมัครได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 055-817758 , 08-9644-0611 ในวันเวลาราชการ
วันที่  6  สิงหาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง....เชิญประธานกลุ่มเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนประชุมเรื่อง การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติชั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีกศ.2556 วันที่ 8 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม ลางสาด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
..หนังสือราชการ..
วันที่  30  กรกฎาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว  ก.บริหารงานบุคคล  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง...โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2556
แจ้งผู้มีรายชื่อเข้ารับการอบรมตามโครงการฯ วันที่ 2-3 สิงหาคม 2556 ณ สำนักปฏิบัติธรรม
วัดพระแท่นศิลาอาสน์ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์  รายละเอียดหนังสือราชการ/ตารางอบรม
วันที่  30  กรกฎาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว  งานพัสดุฯ กลุ่มบริหารการเงินฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง..แบบสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา งบแปรญัตติ พ.ศ.2556 (รายละเอียด)
วันที่  30  กรกฎาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มงานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง..1.โรงเรียนวัดอรัญญิการาม 2.ชุมชนเมืองปากฝาง 3.สวนหลวงสาธิตฯ 4.บ้านในเมือง
...ขอให้เข้าสู่ระบบรายงาน "ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโครงการ NEDNet UniNet
(UniNet)" เพื่อตอบแบบสอบถาม ที่ http://203.172.254.79/nednet/ ภายใน 31/07/2556
..รายละเอียดหนังสือราชการ...
วันที่  26  กรกฎาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว  กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง...สูจิบัตรการประชุมสัมมนาทางวิชาการ "การพัฒนาศึกษานิเทศก์เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษา สู่ศตวรรษที่ 21 ..พิษณุโลก..ตาก..สุโขทัย..เพชรบูรณ์..อุตรดิตถ์..
..4-5 สิงหาคม 2556 ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ.เมืองอุตรดิตถ์ (รายละเอียด)

วันที่  26  กรกฎาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว  กลุ่มงานงบประมาณ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง...การจัดสรรค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ปี งปม.2556
เรียน...ผู้อำนวยการโรงเรียน ตามรายละเอียดจัดสรร 45 โรงเรียน
...รายละเอียด...
วันที่  25  กรกฎาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง...บัญชีรายชื่อผู้ไปทัศนศึกษาต่างประเทศ ณ ประเทศมาเลเซีย ตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน 9-11 สิงหาคม 2556
(ไปรับกระเป๋าเดินทางได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป)
...รายละเอียด...
วันที่  24  กรกฎาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว  ก.ส่งเสริมการจัดการศึกษา  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง...ขอเชิญชมการแข่งขัน "วิทยุการบินฯ มินิวอลเล่ย์บอล ถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ประจำปี 2556 รอบคัดเลือก
ระดับจังหวัด
24 - 30 กรกฎาคม 2556 ณ สนามกีฬาวอลเล่ย์บอล ร.ร.อุตรดิตถ์ดรุณี
ี(เริ่ม 13.00 น.ทุกวัน , ส่วนวันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 09.00 น.)
วันที่  19  กรกฎาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว  ก.นโยบายและแผน  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง...การประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
...วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.00 น. ห้องประชุมลางสาด ...รายละเอียด...

วันที่  18  กรกฎาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มงานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง..แจ้งแนวการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนรายหัว (จากเว็บไซต์..กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ.)
...แจ้งย้ำแนวการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนรายหัว สำหรับนักเรียนที่อายุต่ำกว่า 4 ปี สำหรับ
โรงเรียนที่กรอกข้อมูลนักเรียนเข้าระบบ DMC  ที่มีอายุต่ำกว่า 4  ปี ซึ่งจะไม่ได้รับการจัดสรร
เงินอุดหนุนรายหัวและเงินปัจจัยพื้ินฐาน  และสำหรับสถิติที่จะถูกนับโดย สพฐ. จะนับเฉพาะ
นักเรียนที่มีอายุตามเกณฑ์เท่านั้น ส่วนการศึกษาทางเลือกไม่ต้องบันทึกในระบบ DMC
...ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนับอายุนักเรียน [ประกาศสพฐ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
นับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัด สพฐ. ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2549 ประกาศว่า
ข้อ 1 การรับเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้รับเด็กที่มีอายุไม่น้อยกว่า
4 ปีบริบูรณ์
ข้อ 2 การนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสพฐ.ให้นับตั้งแต่วันที่เด็กเกิดไปจนถึงวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่
1 ตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดปิดสถานศึกษา
..2538 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) .. 2543]
วันที่  18  กรกฎาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว . สอ.วัชชิระ บำรุงเกตุ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง....เรียนเชิญ ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกโรงเรียน
ในเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนป่าเซ่า-หาดกรวดประชุมในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.00 น.
ณ สกสค.จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยพร้อมเพรียงกัน
วันที่  16  กรกฎาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มงานวิเคราะห์ฯ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง....เรียนเชิญผู้บริหารโรงเรียน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ดังไฟลแนบ..(ดาวน์โหลด)
...เข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินงาน วันที่ 18 ก.ค. 2556..10.00 น.
ห้องเหล็กน้ำพี้ สพป.อต.1
วันที่  10  กรกฎาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง...แบบแสดงที่ตั้งและปริมาณงานของสถานศึกษาประกอบการวางแผนอัตรากำลังครู
ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2556
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
( ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556) ...รายละเอียด...

วันที่  9  กรกฎาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว  โรงเรียนบ้านในเมือง อ.พิชัย สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง...ขอเชิญผู้อานวยการโรงเรียนในเขตอาเภอพิชัย,โรงเรียนพิชัย,โรงเรียนดาราพิทยาคม,
โรงเรียนบ้านโคนพิทยา,วิทยาลัยการอาชีพพิชัย,โรงเรียนจรัสศิลป์และศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย อาเภอพิชัย ประชุมวันที่ 12 ก.ค.2556 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านนาอิซาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ...รายละเอียด...

วันที่  8  กรกฎาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง..."...คู่มือการใช้งาน/ติดตั้ง ถ่ายโอนข้อมูลระหว่างแท็บเล็ตกับโน้ตบุ๊ค..."
สำหรับแท็บเล็ต ป.2 >>>>ดาวน์โหลด (สทร. สพฐ.) <<<<

วันที่  5  กรกฎาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว  ก.บริหารงานบุคคล  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง...โรงเรียนที่มีบุคลากรจิตอาสาไปช่วยจัดการเรียนการสอน  .......
เรียน ..ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีบุคลากรจิตอาสาไปช่วยจัดการเรียนการสอน 
สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑  ขอเลื่อนการประชุมโครงการ “จิตอาสาช่วยพัฒนาการเรียนรู้” 
ออกไปก่อนโดยไม่มีกำหนด  หากจะดำเนินการเมื่อใด  จะแจ้งเพื่อทราบอีกครั้ง

วันที่  1  กรกฎาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว  ก.นโยบายและแผน  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง...การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2556 (30%) ...หนังสือราชการ.....รายละเอียดจัดสรร (หน้า 188-194)
วันที่  28  มิถุนายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว  ก.นิเทศติดตามฯ  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง....การประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) ป.2
เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ..รายละเอียดหนังสือราชการ ตารางประชุม รายชื่อร.ร....
วันที่  28  มิถุนายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว  ก.บริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง....ให้โรงเรียนต่อไปนี้ ออกเลขคำสั่งจากโรงเรียน แล้วให้ ผอ.ร.ร.มาเซ็นชื่อท
ี่กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อต.1 (เรื่องการปรับวุฒิตาม กคศ.รับรอง) ภายในวันที่ 5 ก.ค. 2556
1.บ้านวังเบนฯ 4 คำสั่ง.............2.  บ้านห้วยปลาดุก 1 คำสั่ง...........3.บ้านปางวุ้น 3 คำสั่ง
4.บ้านแสนขัน 1 คำสั่ง.............5.  บ้านน้ำหมีใหญ่ฯ 3 คำสั่ง..........6.แหลมนกแก้ว 3 คำสั่ง
7.วัดพญาปันแดน 3 คำสั่ง........8.  วัดดอกไม้ 3 คำสั่ง................. 9.บ้านกองโค 2 คำสั่ง
10.บ้านดอนโพ 1 คำสั่ง...........11. บ้านเหล่าป่าสา 1 คำสั่ง..........12.วัดช่องลม 1 คำสั่ง
13.บ้านข่อยสูง 3 คำสั่ง...........14. ชุมชนบ้านวังหิน 1 คำสั่ง
...ลงวันที่เดือน มิถุนายน 2556....สงสัยสอบถาม 08-1971-4738...จีระประภา

วันที่  27  มิถุนายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว  ก.นิเทศติดตามฯ  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
(ศน.เจริญ 0-5581-7761)
เรื่อง....เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ดาวน์โหลด) .zip
วันที่  27  มิถุนายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง....การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในเขตพื้นที่การศึกษานส่วนที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
(หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04001/1888) ......รายชื่อ....
..........ประกาศ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 "รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการจากผู้แทนองค์กรหรือ
สมาคม" (22 กุมภาพันธ์ 2556) ...รายชื่อ..
..........ประกาศ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 "รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการจากผู้แทนผู้รับ
ใบอนุญาตและผู้แทนครู" (22 กุมภาพันธ์ 2556) ...รายชื่อ..
วันที่  26  มิถุนายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว  ก.นิเทศติดตามฯ  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง....1. ขอเชิญวิทยากรแท็บเล็ตประชุมฯ 27 มิถุนายน 2556 ห้องลางสาด สพป.อต.1
เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป...
..........2. แจ้งกำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 1-3 กรกฎาคม 2556 รร.สีหราช จ.อุตรดิตถ์
ให้แก่ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2556
และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการการใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อยกระดับการเรียนการสอน......รายละเอียด.......
วันที่  26  มิถุนายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว  ก.บริหารงานบุคคล  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง....ประกาศ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 "ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและ
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ (สายงานการบริหารการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา และ
สายงานการสอน)" ......รายละเอียดประกาศ.......รายชื่อ....
วันที่  26  มิถุนายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง....การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2556 (DMC 2013 Term1)
เนื่องจากขณะนี้..ระบบการรายงานค่อนข้างมีปัญหา..เกิดการ error บ่อยครั้ง โดยเฉพาะช่วง
เวลากลางวัน..จึงขอให้โรงเรียนใช้ช่วงเวลาที่เหมาะสมเข้าระบบรายงานฯ ระบบจะยังเปิดให้บริการ
..แต่หาก สพฐ.จะนำข้อมูลไปประกอบการจัดสรรงบประมาณ..จะเป็นช่วงใกล้ๆ 30 มิ.ย.2556
..ทุกโรงเรียนตรวจสอบจำนวนนักเรียน ณ ปัจจุบัน ปรับปรุงข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อการจัดสรร
งบประมาณจากส่วนกลางจะได้รับตรงตามกำหนด และครบถ้วนตามจำนวนนักเรียน...

หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ .หนังสือแจ้ง... ขั้นตอนการจัดทำ...
....กรณีเพิ่มน.ร./ย้ายเข้า แล้วระบบแจ้งว่า มีเลขทะเบียน/ปชช. อยู่ในระบบแล้ว..แสดงว่า...
1. กรอกข้อมูลยังไม่ครบถ้วน (1 คน จะมี 6 รายการ)
2. นักเรียนคนนั้น ยังไม่ได้ย้ายออกมาจากโรงเรียนเดิม..ให้ประสานกับร.ร.เดิมแจ้งย้ายออก...
วันที่  24  มิถุนายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ก.นิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง....ขอเลื่อนกำหนดการเข้าค่ายคณิตวิทย์:คิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาตอนต้น ร.ร.กลุ่มเป้าหมาย จากวันที่ 29-30 มิถุนายน 2556 ไปเป็นวันที่
6-7 กรกฎาคม 2556 (กลุ่มนิเทศฯ 0-5581-7761)
วันที่  21  มิถุนายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง....โครงการการจัดการเรียนรู้ทางไกลสถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน (Obec Channel)
..รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 36 โรงเรียน
(คลิก)...สามารถเข้าชมรายการจาก
ทางสถานีได้ดังนี้.......
>>>> ช่องทางที่ 1 ทางเว็บไซต์ www.obectv.com
>>>> ช่องทางที่ 2 ทางเว็บไซต์ http://www.tv.obec.go.th/live/
>>>> ช่องทางที่ 3 ทางเว็บไซต์ http://202.143.174.50/live
>>>> ช่องทางที่ 4 ทางเว็บไซต์ บริษัท Digital Media Interface
>>>> ช่องทางที่ 5 ทาง IPad , Iphone , Smart Phone ที่ http://210.246.189.119/mobile/
...หรือสามารถรับชมรายการย้อนหลังที่ออกอากาศไปแล้ว...
>>>> ช่องทางที่ 1 http://210.246.189.120
>>>> ช่องทางที่ 2 รับชมทาง IPad Iphone http://210.246.189.120

วันที่  14  มิถุนายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง..ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management Information System
: EMIS) ปีการศึกษา 2556 ...สิ่งที่ต้องกรอกข้อมูลในระบบ emis..
1. ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน   2. ข้อมูลครูและบุคลากร   3. ข้อมูลการศึกษาเพื่อปวงชน
4. ข้อมูลครุภัณฑ์    5. ข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   6. เขตพื้นที่บริการโรงเรียน
....โรงเรียนดำเนินการกรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน 31 กรกฎาคม 2556
....หนังสือราชการแจ้งทาง E-Filling แล้ว.....Link เข้าสู่ระบบการรายงาน EMIS
....คู่มือการจัดทำ EMIS

วันที่  13  มิถุนายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง..แจ้ง..การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา
ปีการศึกษา 2556 จำนวน 4 รุ่นๆละ 1 วัน เริ่ม 11 , 12 , 17 , 18 มิถุนายน 2556 ห้องเหล็กน้ำพี้
1.หนังสือแจ้ง.....2.ตารางประชุม.....3.แบ่งรุ่น......
4.แบบกรอกข้อมูลพื้นฐาน....
5.แบบกรอกข้อมูลน.ร..  
6.พิกัดทางภูมิศาสตร์ของโรงเรียน....
7.รหัส smis, รหัส 10 หลัก, รหัส obec...
8.ขั้นตอนการดำเนินการทำนักเรียนจบการศึกษา..ทั้งศึกษาต่อ/ไม่ศึกษาต่อ/ต่อที่เดิม
9.เว็บไซต์ DMC2013 Term 1 สำหรับการรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 2556

วันที่  12  มิถุนายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง...แจ้งโรงเรียนที่ฝากพื้นที่เว็บไซต์ไว้กับ Server สพป.อต.1 เว็บไซต์จะยังใช้การไม่ได้..
เนื่องจากระบบขัดข้อง อยู่ระหว่างการแก้ไข คาดว่าจะใช้การได้เร็วๆนี้ โดยที่แต่ละเว็บไซต์
ให้เตรียมอัพโหลดข้อมูลเว็บใหม่อีกครั้ง โดยจะใช้ user/password อันเดิมที่เคยสมัครไว้
เมื่อแก้ไขเสร็จจะแจ้งให้ทราบ เพื่อให้ท่านอัพโหลดไฟล์ข้อมูลต่อไป... ขออภัยมา ณ ที่นี้...
เว็บไซต์สำรอง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 www.utdone.net..


วันที่  11  มิถุนายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
(ด่วนมาก)
เรื่อง...ขอเรียนเชิญ ผอ.โรงเรียนขยายโอกาสฯ, โรงเรียนเอกชน(ระดับมัธยมศึกษา)
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์, โรงเรียนบ้านในเมือง และโรงเรียนวัดวังกะพี้ ฯ
เข้าร่วมประชุมในวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมลางสาด สพป.อต.1
"เพื่อชี้แจงงบประมาณของโครงการและแนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ปี 2556" ..รายละเอียด..


วันที่  3  มิถุนายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง...การดำเนินงานโครงการดีเจเพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว ภายใ้ต้โครงการสายใยรัก
แห่งครอบครัวในพระราฃูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร..
..แจ้งให้โรงเรียนไปรับ "เอกสารแนวทางการดำเนินงานขยายผลโครงการดีเจเพื่อสายใยรัก
แห่งครอบครัวฯ"
ได้ที่ช่องตู้รับเอกสารของโรงเรียน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1...

วันที่  3  มิถุนายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง..แจ้งเลื่อนการประชุมผู้บริหารการศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ประธานเครือข่ายกลุ่มร.ร.)
จากเดิมวันที่ 7 มิ.ย.2556 เลื่อนเป็นวันที่ 5 มิ.ย.2556 ณ ห้องประชุมลางสาด ..

วันที่  31  พฤษภาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง..แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมสัมมนา "โครงการพัฒนาข้าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องการมี
ส่วนร่วมป้องกันและปราบปรามการทุจริต (รุ่นที่4) วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2556
ณ ห้องสีหราชบอลรูม โรงแรมสีหราช จังหวัดอุตรดิตถ์ .....ดูรายละเอียด....

วันที่  30  พฤษภาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุุตรดิตถ์ เขต 1

1.เรื่อง..โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา (หลักสูตร 5 วัน) ประจำปี 2556 >>> เปลี่ยนแปลงสถานที่จากเดิม
วัดพระแท่นศิลาอาสน์ เปลี่ยนเป็น วัดกลาง ต.บ้านเกาะ อ.เมืองอุตรดิตถ์..
...........7-9 มิ.ย. และ 15-16 มิ.ย. 2556....ดูรายละเอียด 1...
2.เรื่อง..ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลต่างๆ ดังนี้
...........คัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลฯ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2556
...........ครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2556
...........หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2556
...........ดูรายละเอียด 2
...สอบถามรายละเอียด 0-5581-7849 (อิสริยพร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1)

วันที่  29  พฤษภาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว งานวิเคราะห์ฯ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง..แจ้งทุกโรงเรียน ไปรับหนังสือ "แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงปม.2556"
ได้ที่..... กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

วันที่  29  พฤษภาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง..แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งแบบสำรวจจำนวนครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 66 โรงเรียน
ดังรายชื่อที่แนบให้โรงเรียนส่งโดยเร็วภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556
...รายชื่อโรงเรียน 66 โรงเรียน...

วันที่  29  พฤษภาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง..ขอแสดงความยินดีกับ...นักเรียน...โรงเรียน..ที่ได้รับรางวัลชมเชย "พระราชทาน"
ประจำปีการศึกษา 2555 ...รายชื่อ..นักเรียน..โรงเรียน..

วันที่  28  พฤษภาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง..สรุปข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกเพศรายชั้น / ห้องเรียน /บุคลากรทางการศึกษา
ข้อมูลล่าสุด ... พฤษภาคม 2556 ...รายละเอียด...
วันที่  27  พฤษภาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ก.ส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง..
ขอเชิญประชุมวันนี้ 27 พ.ค. 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศิลาอาสน์ ชั้น 5
ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสฯ ทุกโรงเรียน , โรงเรียนเอกชน(ระดับมัธยมศึกษา) ,
และวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ......ขอเชิญประชุม "การจัดกิจกรรมเดือนแห่งการรณรงค์
ค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดในสถานศึกษา ในช่วงภาคเรียนที่ 1 ปีกศ.2556 ระหว่าง 16 พ.ค.-16มิ.ย.2556"
........รายละเอียด....

วันที่  25  พฤษภาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง..ด่วน..ขอให้ทุกโรงเรียนดาวน์โหลดแบบกรอกข้อมูลทั้ง 3 รายการ ส่งกลุ่มนโยบายและแผน
ก่อนเวลา 12.00 น.ของวันที่ 27 พ.ค. 2556 หรืออีเมล์ somboon@sanomchum.com
หรือทางแฟกส์ 0-5581-7759
....แบบสอบถามประเด็น 1.3 ร้อยละ 100 ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนอ่านคล่อง
....แบบสอบถามผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
....แบบนักเรียนผ่านการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา (SAR)

วันที่  15  พฤษภาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง..นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รมว.กระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายการเตรียมการก่อน
เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2556 "ประชุม ผอ.สพป./สพม.ทั่วประเทศ" รร.รามาการ์เด้น กทม.
1.นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ppt)   2.ร่างนโยบายสพฐ. ปีงบประมาณ 2557 (ppt)
3.การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการเรียนรู้ (ppt)  4.ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ppt)
5.รวมพลังเอาชนะไข้เลือดออก (zip)
วันที่  10  พฤษภาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว งานแผนงานฯ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง..การจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (ส่ง 21 พฤษภาคม 2556)
..ดาวน์โหลดหนังสือ / แบบตัวอย่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาร.ร.ไม่ควบรวม..
วันที่  10  พฤษภาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง..การจัดทำโปรแกรมการจัดสำรับอาหารกลางวัน Thai School Lunch
โรงเรียนใดที่ยังไม่สามารถเข้าโปรแกรมดังกล่าวได้ ให้ติดต่อกลุ่มส่งเสริมฯ 0-5581-7758
วันที่  10  พฤษภาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง..ชี้แจงการจัดสรรอุปกรณ์ควบคุมและบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)
..ดาวน์โหลดหนังสือ..
วันที่  8  พฤษภาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง..การรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) ในระดับ ป.6 และ ม.3 ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้
รายงานข้อมูลดังกล่าว รายงานโดยด่วน ..ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียน/หนังสือราชการที่นี่.
วันที่  8  พฤษภาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง..การสำรวจความพร้อมช่องวงจรสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายไร้สาย...โดยบริษัท
กสท.โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) และบริษัททีโอที จำกัด(มหาชน) จะเข้าไปสำรวจตั้งแต่
9 เม.ย.2556 เป็นต้นไป โดยโรงเรียนที่มีรายชื่อได้ให้ความสะดวกในการสำรวจครั้งนี้พร้อม
รายงาน สพป.อต.1 เมื่อการดำเนินการมีความคืบหน้าหรือเสร็จสิ้น..หนังสือ/รายชื่อร.ร.
วันที่  29  เมษายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง....การส่งรายงานประจำปี (SAR) ระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน
.....แจ้งโรงเรียนที่มีรายชื่อ..ส่งรายงานประจำปี (SAR)ระดับปฐมวัย 1 เล่ม, ระดับขั้นพื้นฐาน
1 เล่ม ภายใน 8 พ.ค. 2556 (สงสัยติดต่อ 0-5581-7761 หรือ ศน.ผกามาศ 08-1972-8980
..รายชื่อโรงเรียน.
วันที่  28  เมษายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง....การจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดอุตรดิตถ์ (GPP) สาขาการศึกษา
.....แจ้งทุกโรงเรียน "กรอกข้อมูลแบบรายงานข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดอุตรดิตถ์ (GPP)"
สาขาการศึกษา ซึ่งเป็นตัวชี้วัดในกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของจังหวัด ปีงปม.2556
ส่ง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ภายใน 10  พ.ค. 2556 หรืออีเมล์ watchara.wirmpa5@gmail.com
..ดาวน์โหลดแบบสอบถาม (Excel).. (หนังสือแจ้งทาง e-filling)
วันที่  27  เมษายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง...ข้อมูลตำแหน่งว่าง/สาขาวิชาเอก การสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2556
แก้ไข ณ วันที่ 26 เม.ย. 2556 (แหล่งข่าวจาก...ครูบ้านนอกดอทคอม..)
วันที่  26  เมษายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง....ขอให้โรงเรียนที่มีนักเรียนชั้น ป.1 สังกัด สพฐ. ที่ได้รับจัดสรรแท็บเล็ต ปีกศ.2555
ไปรับโปรแกรมระบบควบคุมและกำหนดสิทธิฯ
SD card
 ที่งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน
ภายใน 30 เม.ย.2556 เพื่อติดตั้ง ลงในเครื่องแท็บเล็ตทุกเครื่อง ชื่อโรงเรียน....หนังสือแจ้ง..

..........โรงเรียนสังกัดเอกชน ไปรับ SD card  ได้ที่กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน..ด่วน..
...รายละเอียดโครงการระบบบริหารจัดการควบคุมและกำหนดสิทธิการใช้งาน.(download)...

วันที่  24  เมษายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง...ขอให้ผู้บริหารโรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ เข้ารับ "โล่" และ "เกียรติบัตร" ในวันประชุม
ผู้บริหารโรงเรียน วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1   ...รายละเอียด...
วันที่  22  เมษายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์์ เขต 1

เรื่อง....การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สายสะพาย ป.ม.เพิ่มเติม ปี 2556
...ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษได้รับเงินเดือน
ขั้นสูงในอันดับ คศ.3 (53,080 บาท)และได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทวีติยาภรณ์
ช้างเผือก (ท.ช.) มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี มีความประสงค์จะขอพระราชทานเครื่องราชฯ
เสนอขอเพิ่มเติมได้ ส่งเอกสารภายใน 30 เมษายน 2556 ..รายละเอียด 
วันที่  22  เมษายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์์ เขต 1

เรื่อง....ขอเชิญร่วมสัมมนาเตรียมความพร้อมสู่อาเซียนและร่วมเดินทางทัศนศึกษา
ฮ่องกง-เซินเจิ้น ระหว่างวันที่ 10-13 พฤษภาคม 2556

...สนใจติดต่อ คุณอิสริยพร (อุ๋ย) โทร. 055-817849.โปรแกรมการเดินทาง  ..แบบตอบรับ

วันที่  21  เมษายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มงานข้อมูลฯ ก.นโยบายแอละแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง....การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ระยะสิ้นปีการศึกษา 2555 (Data Management
Center 2012 : DMC 2012) ขอให้โรงเรียนส่งไฟล์ตารางแบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
(Excel) ที่ wanyasomboon@gmail.com ด้วย..download ..
แบบฟอร์มตารางจัดเก็บข้อมูล


วันที่  19  เมษายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง.."แนวทางการจัดอาหารกลางวันที่มีคุณภาพสำหรับโรงเรียน" และฝึกอบรมการใช้
โปรแกรม Thai School Lunch จะอบรมในวันที่ 30 เมษายน 2556 โรงเรียนที่ยังไม่ส่ง
แบบตอบรับการเข้าร่วมอบรม ขอให้ส่งรายชื่อด่วน...(055-817758)


วันที่  17  เมษายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..งานวิเคราะห์งบประมาณ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง....แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2556 ดาวน์โหลด


วันที่  17  เมษายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง....ติดตามการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2556 อ้างถึงหนังสือ สพป.อต.เขต 1 ที่ ศธ 04180/
ว 1688 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2556 ขอให้โรงเรียนส่งแบบติดตามการรับนักเรียน ภายในวันที่
20 เมษายน 2556 ส่งเป็นไฟล์ Excel มาทาง E-mail : rujeewan2120@gmail.com
ดาวน์โหลดแบบติดตามที่นี่...


วันที่  17  เมษายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง..ขอให้ผู้อำนวยการโรงเรียน ไปเซ็นคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมนำ
เลขที่คำสั่งของโรงเรียนไปด้วย ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล ตั้งแต่วันที่ 11-18 เมษายน 2556


วันที่  11  เมษายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง....จัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ระยะสิ้นปีการศึกษา 2555 (Data Management
Center 2012 : DMC 2012) ..ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 12 เมษายน 2556
.....เป็นการจัดทำข้อมูล สิ้นปีการศึกษา 2555
.....1. โรงเรียนไม่ต้องเลื่อนชั้นนักเรียน..
.....2. น.ร.ที่จะเข้าใหม่ในปีกศ.2556 ยังไม่ต้องกรอกเพิ่มเข้าใหม่..ยกเว้นย้ายเข้าใหม่ระหว่างปี
.....3.
ในปีกศ.2555 ถ้ามีน.ร.ย้ายมาเข้าใหม่ ให้กรอกข้อมูลได้เลย
.....4. น.ร.ป.6 /ม.3 ยังไม่ต้องย้ายออก ให้คงสภาพ ณ วันที่ 31 มี.ค.2556
.........ยกเว้นย้ายออกไป..ระหว่างปีการศึกษา 2555
.....5. ปีการศึกษา 2556 จะมีการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง...
-->เข้าสู่เว็บไซต์ระบบการรายงานนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2555 ......หนังสือราชการ
.....คู่มือการจัดทำฯ ..ตารางจัดเก็บข้อมูล (Excel) กรอกข้อมูลส่งที่อีเมล์ ที่..
     wanyasomboon@gmail.com หรือ watchara.wirmpa5@hotmail.com
.....กรุณาอ่านคู่มือฯ ให้ชัดเจน สงสัยประการใด โทร 08-1284-8059


วันที่  10  เมษายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์

เรื่อง...."จุลสาร" สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ ฉบับที่ 3 เมษายน 2556...ดาวน์โหลด.....
วันที่  29  มีนาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง....แจ้งทุกโรงเรียน เข้าสู่ระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น
ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์ www.curriculum51.net ภายใน 31 มีนาคม 2556...
...ดูรหัสผ่านคลิกที่นี่... (รหัสผู้ใช้ / รหัสผ่าน ตัวเดียวกัน)

วันที่  29  มีนาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มงานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง...โรงเรียนที่จะสมัครอีเมล์ (Obecmail)และเพื่อใช้งานในระบบ e-GP ดาวน์โหลดใบสมัคร


วันที่  26  มีนาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มงานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง....แจ้งโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรอุปกรณ์เครือข่ายแบบไร้สาย (Wireless Solution) ประจำปี
งบประมาณ 2555....อนุญาตให้บริษัทสุพรีม ดิสทิบิวชั่น(ไทยแลนด์)จำกัด เข้าดำเนินติดตั้งระบบ
และทดสอบเครือข่ายแบบไร้สาย ตั้งแต่วันทีี่ 8 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป..
...หนังสือราชการ ....รายชื่อ 22 โรงเรียน
วันที่  22  มีนาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ (ส.ส.อ.)

เรื่อง....1. ประกาศผล "ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสมาคมฯ"
..........2. ประกาศผล "ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมฯ"
วันที่  20  มีนาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง....แจ้งทุกโรงเรียน ดาวน์โหลด แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ IPAD 5Gs
..1. ให้รายงานสรุปผลส่งที่เครือข่ายภายในวันที่ 22 มี.ค 2556 (พร้อมแผ่น CD)
..2. ให้เครือข่ายฯรวบรวม/สรุป/รายงานผลให้ สพป.ภายในวันที่ 25 มี.ค 2556
......(พร้อมแผ่น CD) และเอกสารรายงาน IPAD 5Gs ของโรงเรียนในเครือข่ายฯ
......ดาวน์โหลดที่นี่
วันที่  19  มีนาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง....ประกาศ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 "รับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อเข้ารับการอบรมพัฒนาครูตามแนว Browser in Service โดยใช้กระบวนการสร้างระบบ
พี่เลี้ยง Coaching and Mentoring"
สนใจยื่นใบสมัคร ภายใน 29 มี.ค.2556 ในเวลาราชการ
ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อต.1 อ่านรายละเอียด
วันที่  19  มีนาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง....กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระด้วยวิดีโอ
++++ วันที่ 21-22 มี.ค.2556 ร.ร.ในเขตอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้
++++ วันที่ 25-26 มี.ค.2556 ร.ร.ในเขตอำเภอพิชัย และ ทองแสนขัน ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้
++++ วันที่ 27-28 มี.ค. 2556 ร.ร.ในเขตอำเภอลับแล และ ตรอน ณ ร.ร.ชุมชนวัดบรมธาตุ
...ได้แจ้งหนังสือ และกำหนดการประชุมฯ ไปทางระบบ e-filling แล้ว.. แจ้งความประสงค์
ขอเข้าประชุมได้ไม่เกิน 12.00 น.ของวันที่ 20 มีนาคม 2556 นี้เท่านั้น ตารางอบรม...
วันที่  13  มีนาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง....สเปคครุภัณฑ์ ปี 2556 ....รายละเอียด
วันที่  13  มีนาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง....บัญชีจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2556 แผนงาน สนับสนุนการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป (1) เงินอุดหนุนรายหัว (2) ค่าหนังสือเรียน
(3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน (4) ค่าอุปกรณ์ การเรียน (5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 หน้า 1363-1372)
รายละเอียด
วันที่  12  มีนาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..ประชาสัมพันธ์ ผู้บริหารสถานศึกษาอุตรดิตถ์ รุ่นที่ 52

เรื่อง....ขอเรียนเชิญผู้บริหารสถานศึกษาอุตรดิตถ์ รุ่นที่ 52 ประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2556 เวลา 11.00 น. รายละเอียด
วันที่  7  มีนาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง...."กรมสรรพากร" ขอเชิญโรงเรียนระดับประถมศึกษาภาครัฐทั่วประเทศ ร่วมส่งโครงการ
เข้ารับคัดเลือกในโครงการ คุณคือคนดี ที่เสียภาษีถูกต้อง หัวข้อ"ดนตรีสร้างเด็กดี" โรงเรียน
ที่ได้ผ่านการคัดเลือก จะได้รับมอบเครื่องดนตรี + workshop หมดเขตส่งโครงการในวันที่
15 มี.ค.2556 ส่งโครงการได้ที่ ....
... "ฝ่ายโครงการคุณคือคนดี ที่เสียภาษีถูกต้อง เลขที่ 932 ถนนประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง
     เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800".... โทร 0-2831-8400 ต่อ 3713
..รายละเอียด 1.กรมสรรพากรแจ้งข่าว         2.โครงการคุณคือคนดี ที่เสียภาษีถูกต้อง
                  3.แบบฟอร์มเขียนโครงการ     4.โบชัวร์โครงการ
วันที่  6  มีนาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง..
แจ้งผู้บริหารทุกโรงเรียนพิจารณาครูผู้สอน หรือบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนละ
1 คน เข้ารับการอบรมการผลิตสื่อ 8 กลุ่มสาระ ด้วยวิดีโอ โดยส่งรายชื่อภายในวันที่
14 มี.ค.2556 เป็นหนังสือราชการ หรือที่อีเมล์ preechas60@gmail.com (รุ่นที่ 1 เป็น
โรงเรียนในเขต อ.เมือง)
ประมาณปลายเดือน มี.ค.2556 ณ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ส่วน
รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง...(ศน.ปรีชา สุขเกษม 0-5581-7761)
วันที่  3  มีนาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง..แจ้งทุกโรงเรียน ดาวน์โหลดแบบรายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2555
(SAR)      1. SAR ระดับปฐมวัย        2. SAR ระดับขั้นพื้นฐาน
วันที่  3  มีนาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง..สำหรับโรงเรียนที่ต้องการมีเว็บไซต์ประจำโรงเรียน แต่ยังไม่ได้รับรหัสผ่าน นั้น..
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้ติดตั้งเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Joomla ให้แล้ว สามารถติดต่อ
ขอรหัสผ่าน เพื่อปรับปรุงเป็นข้อมูลเว็บไซต์ของโรงเรียน ได้ที่ งานข้อมูลฯ...
วันที่  2  มีนาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์

เรื่อง.หนังสือแจ้ง ฯพณฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช)
เกี่ยวกับ.."ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาของโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด สพฐ."
รายละเอียด
วันที่  26  กุมภาพันธ์  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง ..ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประชุมเรื่อง..
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสู่การประกันคุณภาพภายนอก" วันที่ 1 มี.ค. 2556
เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมสีหราช
วันที่  22  กุมภาพันธ์  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง ..แจ้งให้ทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ดำเนินการนับตัวจำนวนครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีตัวอยู่จริง ผ่านระบบ "สารสนเทศเพื่อการบริหารฯ สำนักงาน ก.ค.ศ.
กระทรวงศึกษาธิการ" ที่ www.cmss-otcsc.com ระหว่างวันที่  27 ก.พ. - 1  มี.ค.  2556
พร้อมทั้งส่งหนังสือนำส่งและบัญชีแนบไปยังสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ไม่เกินวันที่ 1 มี.ค. 2556
...รายละเอียด(1)   ....รายละเอียด(2)   ...สรุปกระบวนการ(3) สงสัยโทร..08-2696-5149
วันที่  22  กุมภาพันธ์  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง ..การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Joomla  
..หนังสือราชการ ..ตารางประชุม ..รายชื่อรุ่นที่ 1 ..รายชื่อรุ่นที่ 2
..ดาวน์โหลดโค้ตข่าว download
วันที่  18  กุมภาพันธ์  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง ..แจ้งทุกโรงเรียน "ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-networks สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1"
สามารถ..ส่งข่าวได้แล้ว.. โดยขอให้ทุกโรงเรียนสมัครสมาชิกใหม่ทุกโรงเรียน เนื่องจากระบบ
แม่ข่ายเดิมมีปัญหาทำให้ไม่สามารถกู้ข้อมูลเดิมได้ เมื่อสมัครตามขั้นตอนแล้ว สามารถส่งข่าว
ได้ทันที ผู้ดูแลระบบจะตรวจสอบข่าวให้ทุกโรงเรียนเช่นเดิม คู่มือ e-networks
วันที่  14  กุมภาพันธ์  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง ..การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อ
เป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (เจ้าหน้าที่เวรยาม) รายละเอียด
วันที่  14  กุมภาพันธ์  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง ..การยื่นคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งสายงานการสอน
ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1-15 ก.พ.2556 โรงเรียนที่จะส่งคำร้องฯ ขอให้ส่งภายใน 15 ก.พ.2556
วันที่  14  กุมภาพันธ์  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง ..ขอให้โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เข้าระบบการรายงานการรับนักเรียนปีการศึกษา 2556
ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป มีข้อสงสัยติดต่อ 0-5581-7758 หรือ 08-6206-5462
วันที่  13  กุมภาพันธ์  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...นายฉัตรชัย เพ็ชรช้าง โรงเรียนป่ากล้วยฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง ..แจ้งครูเยียวยาของโรงเรียนใน สพป.อุตรดิตถ์เขต 1 เข้าร่วมประชุมฟังคำชี้แจงราบละเอียด
การเยียวยาและตอบข้อซักถามเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการดำเนินการ ที่ร.ร.ป่ากล้วย
เสริมวิทยา ในวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.00 น.
วันที่  13  กุมภาพันธ์  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง ..การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการประชุมคณะรัฐมนตรี
อย่างเป็นทางการ นอกสถานที่ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ รายละเอียด

วันที่  12  กุมภาพันธ์  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง ..ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นอัตราจ้าง
ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ(เจ้าหน้าที่เวรยาม) รายละเอียด


วันที่  11  กุมภาพันธ์  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง ..การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตามหนังสือ
สพป.อต. 04180/ว778 ลว 8 ก.พ. 2556 ดาวน์โหลด "แบบเสนอชื่อคณะกรรมการเขต"
เพื่อให้ผู้ประสงค์เสนอชื่อกรรมการเขต ใช้เสนอชื่อต่อไป ดาวน์โหลดแบบที่นี่
วันที่  11  กุมภาพันธ์  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง ..การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ในการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป
เพื่อจัดจ้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา รายละเอียด
วันที่  8  กุมภาพันธ์  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง ..สพฐ.แจ้งการประกวดสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต่ รายละเอียด
วันที่  8  กุมภาพันธ์  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง ..ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือก
บุคลากรทั่วไปเพื่อจัดจ้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา รายละเอียด
วันที่  8  กุมภาพันธ์  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...ก.นิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง ..รายชื่อโรงเรียนสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ที่ต้องดำเนินการจัดทำรายงานการประเมิน
ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาทั้งระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน กำหนดส่ง
ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 ตามหนังสือ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ที่ ศธ 04180/370 ลงวันที่
่ 22 มกราคม 2556 ....รายชื่อโรงเรียน    แบบประเมิน
วันที่  7  กุมภาพันธ์  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง ..การประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) เพื่อการประกัน
คุณภาพผู้เรียน ปีกศ.2555 ชั้น ป.3 หนังสือแจ้ง   คำสั่งแต่งตั้ง
วันที่  7  กุมภาพันธ์  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...สมาคมครูเมืองลับแล โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ

เรื่อง ..ขอเชิญประชุม
......เรียนเชิญ ผอ.ร.ร.ในเขตอำเภอลับแล ประชุมในวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโสตทัศนูปกรณ์ ร.ร.ลับแลพิทยาคม รายละเอียด
วันที่  6  กุมภาพันธ์  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...ชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอพิชัย

เรื่อง ..ขอเปลี่ยนแปลงการประชุม
เรียน...ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตอำเภอพิชัย,โรงเรียนพิชัย,โรงเรียนดาราพิทยาคม,
โรงเรียนบ้านโคนพิทยา,วิทยาลัยการอาชีพพิชัย,โรงเรียนจรัสศิลป์,การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอพิชัย ขอเปลี่ยนแปลงการประชุมจากเดิมวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556
เป็นวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13.30 น. ณ วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ..รายละเอียด
วันที่  5  กุมภาพันธ์  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง ..การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำแผนของสถานศึกษา..ขอเชิญผอ.ร.ร.หรือครูที่
รับผิดชอบจัดทำแผนของโรงเรียน ประชุมวันที่ 8 ก.พ.2556 เวลา 08.30-16.30 น. ณ
โรงแรมสีหราช จังหวัดอุตรดิตถ์ รายละเอียด

วันที่  4  กุมภาพันธ์  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง ..แจ้งโรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียน ประชุมจัดทำแผนการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็กในเขตบริการ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รายละเอียด

วันที่  1  กุมภาพันธ์  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง ..แจ้งทุกโรงเรียนดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือการจัดสอบ "การประเมินคุณภาพการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2555" ดาวน์โหลด
วันที่  1  กุมภาพันธ์  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง ..แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ ค้างส่งผลการดำเนินการสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2555
ชั้น ป.6 และ ม.3 ...รายละเอียด
วันที่  1  กุมภาพันธ์  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง ..แจ้งผลการประเมิน วิทยฐานะ สาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์,คณิตศาสตร์,สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม (ให้แต่ละกลุ่มสาระมารับข้อสังเกต(กรณีปรับปรุงผลงาน)และคำสั่งแต่งตั้ง
(กรณีผ่านเกณฑ์) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล รายละเอียด
วันที่  1  กุมภาพันธ์  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง ..ขอเชิญรับบริการตรวจ ความหนาของมวลกระดูก และ ตรวจมะเร็งเต้านม ในวันที่
31 ม.ค.-1 ก.พ. และ วันจันทร์ที่ 4 ก.พ. 2556 ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้
สอบถามรายละเอียด คุณชยากร โรงพยาบาลดารารัศมี จ.เชียงใหม่ โทร 08-5718-2951
วันที่  1  กุมภาพันธ์  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง ..ขอเชิญทุกโรงเรียนดาวน์โหลดเอกสารการรายงาน IPAD 5Gs ..
..ดาวน์โหลด 1..แบบฟอร์มรายงาน    ดาวน์โหลด 2..ตัวอย่างการรายงาน

วันที่  31  มกราคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...ก.บริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง ..ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างบุคลากร
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพฯ รายละเอียด
วันที่  31  มกราคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...ก.บริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง ..รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (เจ้าหน้าที่เวรยาม)
รอบที่ 3 รายละเอียด
วันที่  30  มกราคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...งานงบประมาณ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง ..แจ้งบัญชีจัดสรรปีงบประมาณ 2556 งบอุดหนุนทั่วไป 30 % ภาคเรียนที่ 2 (เพิ่ม)
ปีการศึกษา 2555 (อุตรดิตถ์ เขต 1 หน้าที่ 4432-4463) รายละเอียด

วันที่  29  มกราคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...ก.นิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง ..ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
ประจำปี พ.ศ.2556 (รอบสอง ระดับประเทศ) รายละเอียด


วันที่  28  มกราคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...ก.บริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง ..ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รายละเอียด
วันที่  24  มกราคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...ก.ส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง ..แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รับชมการประชุมการใช้โปรแกรม
รับนักเรียนบนเว็บไซต์ ประจำปี 2556 ในวันที่ 29 ม.ค.2556 ที่เว็บไซต์สำนักนโยบายและแผน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน http://www.plan.obec.go.th  รายละเอียด ตารางการประชุม
วันที่  23  มกราคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...ก.บริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

ประกาศ  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง ..แก้ไขประกาศ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 "รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้าง
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา"
รายละเอียด
วันที่  23  มกราคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...ก.นิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง ..กำหนดการนิเทศ ติดตาม กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนนพเก้าศึกษา รายละเอียด
วันที่  23  มกราคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...งานงบประมาณ ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง ..แจ้งจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2556 รายการปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
ภาคเรียนที่ 2/2555 ดาวน์โหลด สพป.อต.1 หน้า 1386-1395
วันที่  18  มกราคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...ก.บริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง .."รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา" (รายละเอียด)

วันที่  17  มกราคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ...ข่าวจาก..สพฐ

เรื่อง ..ประกาศผลการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ด้านศิลปหัตถกรรม งานศิลปะ อาหารคาว-หวาน
อาหารแปรรูปและงานเกษตรของโรงเรียน จำหน่ายในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
ปีการศึกษา 2555 "สุดยอดเด็กไทยมุ่งมั่น สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา : Supremacy
with Grace and Wisdom" หนังสือด่วนที่สุด สพฐ.


วันที่  17  มกราคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว  ก.บริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง ..รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (เจ้าหน้าที่เวรยาม)
รอบที่ 2  รายละเอียด
วันที่  17  มกราคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว  ก.นิเทศ ติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง ..ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมประชุม "การนำพระบรมราโชวาท
สู่การเรียนรู้และปฏิบัติ" ในวันที่ 18 ม.ค. 2556 เวลา 09.00-12.00 ่น. ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (รายละเอียด)
วันที่  15  มกราคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง 1..กำหนดการวันครู ประจำปี 2556 วันที่ 16 มกราคม 2556 ณ มรภ.อุตรดิตถ์ รายละเอียด
       2. กำหนดการพิธีเปิด การแข่งขันกีฬาวันครู ประจำปี 2556 วันที่ 16 มกราคม 2556
          ณ สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ (หมอนไม้) รายละเอียด

วันที่  15  มกราคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว  ก.บริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง ..ประกาศ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 "การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใน
การสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา รายละเอียด
วันที่  15  มกราคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว  สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุตรดิตถ์

เรื่อง ..ชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงวันครู
วันที่ 16 มกราคม 2556 ณ สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์(หมอนไม้) ตั้งแต่เวลา 17.00 น.
เป็นต้นไป และขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ ผู้สนับสนุนโต๊ะงานบอลล์ 133 โต๊ะ
ผู้สนับสนุนของรางวัล 133 ชิ้น....
วันที่  13  มกราคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง 1..สาร เนื่องในโอกาส "วันครู พ.ศ.2556" จาก นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
       2..สารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาสวันครู 16 มกราคม 2556
       3..สารวันครู จากประธานกรรมการคุรุสภา เนื่องในวันครูที่ 16 มกราคม 2556
       4..ประกาศคุรุสภา การมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "ครูผู้สอนดีเด่น" ประจำปี พ.ศ.2555

วันที่  11  มกราคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว  สมาคมครูเมืองลับแล

เรื่อง ....แจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนใน เขตอำเภอลับแล "รายละเอียดเพิ่มเติมกิจกรรมวันครู
ปี 2556 ในวันที่ 16 มกราคม 2556 ณ โรงเรียนลับแลพิทยาคม" รายละเอียด
วันที่  10  มกราคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว  ก.ส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อต.1

เรื่อง ....สาร จากนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ
ประจำปี 2556 วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2556 และกำหนดการจัดงานวันเด็กฯ รายละเอียด
วันที่  9  มกราคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว  งานวิเคราะห์ฯ ก.นโยบายและแผน สพป.อต.1

เรื่อง ....การสำรวจความขาดแคลนและความต้องการวัสดุการศึกษารายการชุดฝึกทักษะ
นักเรียนก่อนประถมศึกษา และรายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน รายละเอียด  แบบสำรวจ  
วันที่  9  มกราคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว  งานวิเคราะห์ฯ ก.นโยบายและแผน สพป.อต.1

เรื่อง ....การจัดสรรงบประมาณปี 2556 โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานกิจกรรม
ส่งเสริมการศึกษาเพื่อให้นักเรียนระดับตำบลมีงานทำการมีงานทำ รายละเอียด
วันที่  9  มกราคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว  งานวัดผลฯ ก.นิเทศติดตามฯ สพป.อต.1

เรื่อง ....แบบรายงาน Pre-O-NET ส่ง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ภายใน 31 มกราคม 2556
สามารถ..ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่..

วันที่  8  มกราคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว  งานงบประมาณ ก.นโยบายและแผน สพป.อต.1

เรื่อง ....แนวทางการบริหารงบประมาณ โครงการโรงเรียนดีศรีตำบล (โครงการพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนสู่มาตรฐานกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาเพื่อให้นักเรียนระดับตำบลมีงานทำการมีงานทำ
รายละเอียด


วันที่  8  มกราคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว  ก.บริหารงานบุคคล สพป.อต.1

เรื่อง ....ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือก
บุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา สอบสัมภาษณ์วันที่ 11 มกราคม 2556 เวลา 09.00 น. ห้องลางสาด สพป.
อุตรดิตถ์ เขต 1 รายละเอียด
วันที่  8  มกราคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว  สำนักงานชมรมผู้บริหารจังหวัดอุตรดิตถ์

เรื่อง ....ขอเชิญสมาชิกชมรมผู้บริหารจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนมกราคม
2556 ในวันที่ 12 มกราคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ ร้านอาหารมาหนุน รายละเอียด
วันที่  8  มกราคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว  อบจ.อุตรดิตถ์

เรื่อง ....องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ขอเชิญชวนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.
อุตรดิตถ์ เขต 1 นำเด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมหรือร่วมการแสดงเพื่อขี้นโชว์บนเวที ในวัน
เสาร์ที่ 12 มกราคม 2556 ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งแต่
เวลา 08.30 - 12.00 น. (ในงานมีของขวัญ/ของที่ระลึก มอบให้เด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ)
วันที่  7  มกราคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว  กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนป่าเซ่า-หาดกรวด

เรื่อง ....ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษากลุ่มเครือข่ายป่าเซ่า-
หาดกรวด ร่วมประชุมในวันที่ 9 มกราคม 2556 เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนสวนหลวงสาธิตฯ
วันที่ 3 มกราคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว  ชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอพิชัย

เรื่อง ....ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนในเขตอำเภอพิชัย เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกันในวันที่
7 มกราคม 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพิชัย อำเภอพิชัย
จ.อุตรดิตถ์ รายละเอียด
วันที่  2  มกราคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว  ก.นิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง ....แจ้งทุกโรงเรียนส่งรายชื่อครูผู้สอนเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางฯ 2551 รายละเอียดดังแนบ ส่งรายชื่อภายใน 3 ม.ค.2556
วันที่  28  ธันวาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว  ก.บริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

.........ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง ..การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อ
เป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน รายละเอียด
วันที่  28  ธันวาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว  ก.บริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

.........ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง ..ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป
เพื่อจัดจ้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา รายละเอียด
วันที่  28  ธันวาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว  ก.บริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

.........ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง ..รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมี
เหตุพิเศษ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รายละเอียด
วันที่  26  ธันวาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว  สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์

เรื่อง ..ขอเชิญคุณครูผู้สนใจเข้ารับการอบรม "สอนอย่่างไรให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน O-NET สูงขึ้น" แจ้งรายชื่อเข้ารับการอบรมภายในวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2555
ได้ที่ ศูนย์ประสานงาานสมาคมผู้บริหารฯ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ รายละเอียด
วันที่  24  ธันวาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว  โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม.39

เรื่อง ..ขอเชิญชวนนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เข้าร่วมทดสอบความรู้ทางวิชาการและเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าศึกษาต่อในชั้น ม.1
ปีการศึกษา 2556 "โครงการทดสอบความรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ "เพชรท่าเหนือ"
ใน วันที่ 26 มกราคม 2556 เวลา 09.00-12.10 น. ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์
(....รายละเอียดโครงการ ....ดาวน์โหลดใบสมัคร
หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.utd.ac.th โรงเรียนอุตรดิตถ์.)
วันที่  24  ธันวาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว  ก.บริหารงานบุคคล สพป.อต. 1

เรื่อง ..ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 "การรับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2555 (เพิ่มเติม)
..รายละเอียด..
วันที่  19  ธันวาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว  ชมรมครูฯ อำเภอพิชัย สพป.อต. 1

เรื่อง ..ขอเชิญโรงเรียนในเขตอำเภอพิชัย ที่ยังไม่ได้เข้ารับการประเมิน สมศ. ศึกษาดูงาน
ณ โรงเรียนบ้านโคนพิทยา วันที่ 20 ธันวาคม 2555 เวลา 13.00 น. รายละเอียด
วันที่  19  ธันวาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว ก.บริหารงานบุคคล สพป.อต. 1

เรื่อง ..ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนในการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นอัตราจ้าง
ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน รายละเอียด
วันที่  17  ธันวาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว ก.บริหารงานบุคคล สพป.อต. 1

เรื่อง ..ชะลอการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น
หรือมีเหตุพิเศษ รายละเอียด
วันที่  12  ธันวาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว งานงบประมาณ ก.นโยบายและแผน สพป.อต. 1

เรื่อง ..แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณรายหัวนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
หน้า 511-519 พร้อมหนังสือสพฐ. รายละเอียด
วันที่  12  ธันวาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว ก.นิเทศติดตามฯ สพป.อต. 1

เรื่อง ..ขอให้ทุกโรงเรียนดาวน์โหลด "รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
และเครื่องมือติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายในจากผู้ทรงคุณวุฒิ...ดาวน์โหลด
วันที่  12  ธันวาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว ก.บริหารงานบุคคล สพป.อต. 1

เรื่อง ..สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 "รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างบุคลากร
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา
"
..รายละเอียด..
วันที่  8  ธันวาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว งานเลขาฯ ก.นโยบายและแผน สพป.อต. 1

เรื่อง ..การประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
..ขอเชิญคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ประชุมในวันที่
11 ธันวาคม 2555 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมลางสาด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
วันที่  7 ธันวาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว สพป.อต. 1

เรื่อง ..ขอเชิญประธานกลุ่มเครือข่ายกลุ่มโรงเรียน สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เข้าร่วมประชุม
ผู้บริหารการศึกษา ของ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (สภากาแฟ) วันที่ 12 ธันวาคม 2555 เวลา
13.30 น. ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
วันที่  7 ธันวาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว ก.บริหารงานบุคคล สพป.อต. 1

เรื่อง ..ประกาศ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 "รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นอัตราจ้าง
ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน รายละเอียด
วันที่  7 ธันวาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว ก.นิเทศติดตามฯ สพป.อต. 1

เรื่อง ด่วน แจ้งโรงเรียนนำร่องโครงการ"บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย"ปีการศึกษา 2554
และ 2555 รับสมุดบันทึกกิจกรรมการทดลองและกล่องเอกสาร "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย"
ที่กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
วันที่  7 ธันวาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว ชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษา อ.พิชัย

เรื่อง  ขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตอำเภอพิชัย ประชุมในวันที่ 14 ธันวาคม 2555
เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนบ้านหลักร้อย อ.พิชัย รายละเอียด
วันที่  6 ธันวาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน สพป.อต. 1

เรื่อง ด่วน แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด "สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน"
ศึกษาแนวปฏิบัติเครื่องแท็บเล็ตของโรงเรียน สช. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รายละเอียด
วันที่  6 ธันวาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน สพป.อต. 1

เรื่อง ด่วนที่สุด แจ้งทุกโรงเรียนตรวจสอบจำนวนนักเรียนในเว็บไซต์ Data Management Center
2012 Term 2 จำนวนนักเรียนถูกต้องหรือไม่ คลิกเพื่อตรวจสอบ... หากไม่ถูกต้อง ให้แจ้งด่วน
เพื่อยกเลิกการยืนยันถูกต้อง ที่ 08-1284-8059 และโรงเรียนเข้าไปแก้ไขให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันได้
กรณีซ้ำซ้อน ถ้านักเรียนไม่มีตัวตนอยู่ในร.ร.ให้ย้ายออกเพื่อศึกษาต่อที่อื่น..ทั้งนี้ให้ดำเนินการ
โดยด่วน ภายในวันที่ 10 ธ.ค. 2555 (ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวนักเรียนและโรงเรียน)
วันที่  3 ธันวาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว ก.บริหารงานบุคคล สพป.อต. 1

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
รับสมัคร 11-17 ธ.ค. 2555 ประกาศมีสิทธิ์สอบ 18 ธ.ค. 2555 สอบสัมภาษณ์์ 20 ธ.ค. 2555
ประกาศผลสอบคัดเลือก 25 ธ.ค.2555 รายละเอียด
วันที่  30  พฤศจิกายน  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน สพป.อต. 1

เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการสนับสนุนโรงเรียนเอกชนเพื่อให้
มีเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) ใช้ในการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนโรงเรียนเอกชนใน
ระบบ พ.ศ. 2555 (รายละเอียด)
วันที่  30  พฤศจิกายน  2555  
: ผู้ส่งข่าว งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน สพป.อต. 1

เรื่อง การบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet) รายละเอียด
...แจ้งผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
วันที่  29  พฤศจิกายน  2555  
: ผู้ส่งข่าว งานงบประมาณ ก.นโยบายและแผน สพป.อต. 1

เรื่อง เอกสารแนบไฟล์ การเสนอโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณในการประชุม ครม.
อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ในช่วงวันที่  20-21  มกราคม  2556
ดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี่..
วันที่  26  พฤศจิกายน  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อต. 1

เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้สอน กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ..รายละเอียด..
วันที่  25  พฤศจิกายน  2555  
: ผู้ส่งข่าว งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อต.1

เรื่อง..การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2555 ระยะที่ 2 ครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง
ปีการศึกษา 2555 ..ขอให้ในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
ครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ปีการศึกษา 2555 ผ่านระบบเครือข่าย โดยใช้บราวเซอร์ FireFox
ที่ กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ.   ดาวน์โหลดหนังสือราชการ แบบสรุป   
แบบสำรวจที่ดินสิ่งก่อสร้าง   คู่มือการดำเนินการ
....ดำเนินการให้แล้วสร็จภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555...ด่วน..
วันที่  23  พฤศจิกายน  2555  
: ผู้ส่งข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก สพป.เชียงใหม่ เขต 1

เรื่อง ผลการประเมินบุคคลและหน่วยงานยอดเยี่ยม เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
(OBEC AWARDS) ประจำปี 2555  ระดับภาคเหนือ   และแจ้งให้ผู้ได้รับการพิจารณา
คัดเลือกและประเมินฯ ระดับเหรียญทอง ลำดับที่ 1 ทุกกิจกรรม เตรียมเข้ารับ
การประเมินระดับชาติ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ณ อิมแพค เมืองทองธานี
....หนังสือ ศธ 04047/8858  ลงวันที่ 23  พฤศจิกายน 2555
....ผลการพิจารณาคัดเลือกและประเมินฯ
....ผลการประเมินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
วันที่  19  พฤศจิกายน  2555  
: ผู้ส่งข่าว ก.บริหารงานบุคคล สพป.อต.1

เรื่อง ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
...รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน รายละเอียด
วันที่  16  พฤศจิกายน  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มนิเทศฯ สพป.อต.1

เรื่อง แจ้งทุกโรงเรียนให้มารับเงินเบี้ยเลี้ยงนักเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ
ได้ที่กลุ่มนิเทศฯ สพป.อต.1 ในวันที่ 16,19 พฤศจิกายน 2555
วันที่  14  พฤศจิกายน  2555  
: ผู้ส่งข่าว งานงบประมาณ ก.นโยบายและแผน สพป.อต.1

เรื่อง ขอเชิญประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2557 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง วันที่ 19 พ.ย.2555 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมลางสาด สพป.อต.1
รายละเอียดหนังสือและคำสั่ง    ค่าครุภัณฑ์ 2557      ค่าสิ่งก่อสร้าง 2557
วันที่  13  พฤศจิกายน  2555  
: ผู้ส่งข่าว สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์

เรื่อง ขอเชิญคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา
จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมประชุม ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 เวลา 15.00 น.
ณ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 2 รายละเอียด
วันที่  12  พฤศจิกายน  2555  
: ผู้ส่งข่าว งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อต.1

เรื่อง ...การฝากพื้นที่เว็บไซท์ ...utd1.net
...โรงเรียนที่ฝากพื้นที่ไว้กับ server สพป.อต.1 แล้ว กรณีที่ทำด้วย Joomla หากยังไม่สามารถ
อัพโหลดไฟล์ได้ หรือเว็บไซท์ไม่โชว์ ให้ติดต่อกับ ผอ.วัชชิระ ร.ร.บ้านดงช้างดี สำหรับ
user และ password ที่ให้ไปนั้น เป็น user , password สำหรับใช้กับ FTP เท่านั้น การอัพโหลด
กับ Joomla จะใช้อีกตัวหนึ่ง แต่หากเข้า FTP ได้ "จะแก้ไขไฟล์ต่างๆ ในนั้นไม่ได้" ห้ามแก้ไข
โดยเด็ดขาด และโรงเรียนใดต้องการฝากพื้นที่เว็บไซท์ โปรดระบุด้วยว่าจะทำด้วย Joomla หรือ
Dreamweaver ทางอีเมล์ wanyasomboon@gmail.com...
วันที่  9  พฤศจิกายน  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ  สพป.อต.1

เรื่อง..ด่วน
ที่สุด ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อ ดังไฟล์แนบ ส่งข้อมูลจำนวนนักเรียน ชั้น ป.1,
ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ม.1, และ ม.2 ตามหนังสือ สพป.อต. 04180/6400 ลว 29 ต.ค.2555
ส่งข้อมูลที่กลุ่มนิเทศฯ เป็นการด่วน (รายชื่อโรงเรียน)
วันที่  8  พฤศจิกายน  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อต.1

เรื่อง..ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
ดาวน์โหลดรายละเอียด
วันที่  5  พฤศจิกายน  2555  
: ผู้ส่งข่าว งานงบประมาณ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อต.1

เรื่อง..ขอให้โรงเรียนดังไฟล์แนบ 67 โรงเรียน แจ้ง"พี่เลี้ยงเด็กพิการทั่วไปจัดการเรียนร่วม
รายเดิม" เข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ/พิจารณาหลักเกณฑ์การเลือกร.ร.ใหม่
ในวันที่ 7 พ.ย.2555 เวลา 13.30 น. ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.อต.1
หนังสืำอฉบับร่าง  บัญชีจัดสรร   ผลการประเมินการปฏิบัติงาน 
วันที่  5  พฤศจิกายน  2555  
: ผู้ส่งข่าว ชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอพิชัย

เรื่อง..ขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตอำเภอพิชัย เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 9 พ.ย. 2555
เวลา 14.00 น. ณ โรงเรียนบ้านในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ รายละเอียด
วันที่  5  พฤศจิกายน  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มวัดผลฯ กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อต.1

เรื่อง..ตามหนังสือสพป.อต.1 ที่ ศธ 04180/6400 ลว 29 ต.ค.2555 แจ้งร.ร.ที่เปิดสอน
ระดับ ม.1-ม.3 กรอกข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์ที่ใช้การได้และไม่ได้นั้น เนื่องจาก
สพฐ.แจ้งด่วนที่สุดให้เพิ่มเติมข้อมูลที่ใช้การได้ ..ใช้เครื่องแบบเครื่องเดียว หรือ
เชื่อมต่อระบบ...ดาวน์โหลดแบบรายงาน
วันที่  2  พฤศจิกายน  2555  (ตรวจสอบเมื่อ 2 พ.ย.2555 เวลา 16.00 น.)
: ผู้ส่งข่าว งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อต.1

เรื่อง..ขอให้โรงเรียนต่อไปนี้ส่งข้อมูลสำมะโนประชากร ที่เกิดระหว่างปี 2533-2553 ด่วน..
เพื่อนำผลประกอบการบริหารจัดการด้านการศึกษาของประชากร (รายชื่อ)
วันที่  31  ตุลาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล สพป.อต.1

เรื่อง..ขอให้ทุกโรงเรียนดาวน์โหลด แบบประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน
และ เกณฑ์การประเมิน เพื่อจัดทำภารงานการประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน
เพื่อรับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิจากเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่  29  ตุลาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มอำนวยการ สพป.อต.1

เรื่อง.. โรงเรียนใดมีความประสงค์ร่วมบริจาคผ้าพระกฐินพระราชทาน สพฐ. แจ้งรายชื่อได้ที่
สมชาย 08-4180-9042 ส่งเงินภายใน 5 พ.ย. 2555
วันที่  28  ตุลาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว admin สพป.อต.1

เรื่อง.. ข่าวจากสำนักงานรัฐมนตรี ๒๘๔/๒๕๕๕ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรีใหม่.......
ประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี...รายละเอียด
วันที่  18  ตุลาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อต.1

เรื่อง..ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 "ขึ้นบัญชีผู้สอบ
แข่งขันได้เพื่อบรรจุแต่งตั้งฯ ให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยฯ รายละเอียด
วันที่  18  ตุลาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อต.1

เรื่อง..โรงเรียนบ้านปางวุ้น โรงเรียนบ้านน้ำลอกฯ โรงเรียนด่านแม่คำมัน โรงเรียนบ้านนายาง
โรงเรียนบ้านขอม โรงเรียนบ้านงิ้วงาม โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น และโรงเรียนบ้านเหล่า

ขอให้โรงเรียนที่กล่าวมานี้ซึ่งยังไม่ได้ลงนามคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนครูไม่มีวิทยฐานะ
ให้ติดต่อ..งานบำเหน็จความชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล ด่วน พร้อมออกเลขคำสั่งของ
โรงเรียน ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2555
วันที่  18  ตุลาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อต.1

เรื่อง..คุณครูผู้มีรายชื่อดังแนบ ให้มาติดต่อขอรับสื่อการสอนภาษาอังกฤษ(teacher's Kit)
ที่กลุ่มนิเทศฯ โดยด่วน..ภายในเดือน ต.ค. 2555 รายละเอียดชื่อครูผู้สอน
วันที่  15  ตุลาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อต.1

เรื่อง..โรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ขอให้ส่งรายงานการพัฒนาครูด้วยระบบ UTQ ด่วน
ภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2555 (รายชื่อโรงเรียน)
วันที่  11  ตุลาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว งานวิเคราะห์งบประมาณ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อต.1

เรื่อง..บัญชีจัดสรรงบประมาณ 2555 งบเงินอุดหนุน (ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียน
ที่ 1/2555) รายละเอียดจัดสรร
วันที่  8  ตุลาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อต.1

เรื่อง..ขอให้ทุกโรงเรียนตรวจสอบจำนวนนักเรียนชั้น ป.1 ข้อมูล ณ ปัจจุบัน ที่มีตัวตนเรียนอยู่
ในโรงเรียนจริง หากมีการย้ายออก/เข้าใหม่ โดยเปรียบเทียบกับไฟล์แนบนี้ ให้เพิ่ม/ลดข้อมูล
และส่งทางอีเมล์ wanyasomboon@gmail.com หรือ โทร 08-1284-8059 แจ้งด่วนภายใน
วันที่ 10 ตุลาคม 2555 (หากไม่แจ้งข้อมูลดังกล่าว สพป.จะจัดสรรตามจำนวนที่เคยรายงาน
เมื่อ 10 มิ.ย. 2555)เพื่อประกอบการจัดสรรแท็บเล็ต ระยะที่ 2 รายละเอียดคลิก...
วันที่  4  ตุลาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว...admin

เรื่อง..ด้วยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.ศธ. แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียนที่มี
เว็บไซท์ของตนเองและมีความประสงค์สนใจการป้องกันภัยคุกคามในโลกไซเบอร์ ขอเชิญ
สมัครลงทะเบียน ได้ที่เว็บไซท์ www.chk.moe.go.th ในหัวข้อโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ
เพื่อการบริการจัดการเครือข่ายฯ
หรือคลิกที่นี่... ซึ่งทางศูนย์เทคโนฯจะได้รวบรวมผู้ที่
ลงทะเบียนส่งให้ ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย
(Thaicert) ต่อไป โรงเรียนใดสนใจสามารถศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ที่ www.thaicert.or.th
วันที่  4  ตุลาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว...ชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอพิชัย

เรื่อง..ขอเชิญผู้บริหาร ร.ร.ในเขต อ.พิชัย ประชุมวันที่ 9 ตุลาคม 2555 (รายละเอียด)
วันที่  3  ตุลาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อต.1

เรื่อง..คำสั่ง สพป.อต.1 ที่ 592/2555 ลว.1 ตุลาคม 2555 "อนุญาตให้ขรก.ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของ
ส่วนราชการ(เกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ 2556" (รายละเอียดคำสั่ง)
วันที่  3  ตุลาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว..กลุ่มนิเทศฯ สพป.อต.1

เรื่อง..แจ้งโรงเรียนไปรับบัตรสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบออนไลน์
รายชื่อโรงเรียนดังแนบ
วันที่  3  ตุลาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มส่งเสริมฯ สพป.อต.1

เรื่อง..สพป.อต.1 ขยายเวลารับสมัครอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้
ชั้นสูง (A.T.C.) ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2555
วันที่  1  ตุลาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว ชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอพิชัย

เรื่อง..ขอเชิญประธานเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนในเขตอำเภอพิชัย ประชุม
ในวันที่ 2 ต.ค. 55 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านในเมือง
วันที่  28  กันยายน  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อต.1

เรื่อง..สำรวจข้อมูลครู และพนักงานราชการ ที่สอนนักเรียนพิการ กรณีเรียนร่วม
ส่งภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2555..หนังสือนำ/แบบสำรวจ
วันที่  26  กันยายน  2555  
: ผู้ส่งข่าว งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน สพป.อต.1

เรื่อง..แจ้งโรงเรียน ดังบัญชีแนบ มารับแท็บเล็ต(เพิ่มเติม) ครั้งที่1/2555
หนังสือแจ้ง/บัญชีจัดสรร 
วันที่  22  กันยายน  2555  
: ผู้ส่งข่าว สมาคมผู้บริหารสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาจ.อุตรดิตถ์

เรื่อง..การจัดงานมุฑิตาจิตเกษียณอายุราชการ จัดงาน 24 ก.ย.2555 ณ ห้องหอประชุม
พรหมวิหาร 4 ร.ร.อนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่1 หนังสือแจ้ง กำหนดการ/ผู้ประสานงาน
วันที่  21  กันยายน  2555  
: ผู้ส่งข่าว สมาคมครูเมืองลับแล จ.อุตรดิตถ์

เรื่อง..สมาคมครูเมืองลับแล แจ้งกำหนดการจัดงานมุฑิตาจิตเกษียณอายุราชการและเกษียณ
อายุราชการก่อนกำหนด ของ ผอ.โรงเรียน, ครู, ลูกจ้างประจำ รวม 16 คน ในวันศุกร์ที่
28 ก.ย. 2555 เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล
(ปั๊มบางจากลับแล)..รายละเอียด
วันที่  21  กันยายน  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มนิเทศ ฯ สพป.อต.1

เรื่อง..ด่วน
โรงเรียนใดที่ยังไม่ได้สรุปผลงานดีเด่น 3 ลำดับ เพื่อประกอบการเลื่อนขั้น
เงินเดือนขอให้จัดส่ง "กลุ่มบริหารงานบุคคล" โดยด่วน..นำเข้าประกอบการพิจารณา
เลื่ื่อนขั้นเงินเดือน
วันที่  19  กันยายน  2555  
: ผู้ส่งข่าว
กลุ่มนิเทศ ฯ สพป.อต.1
เรื่อง..รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลนักเรียนชั้น ป.6 ในระบบ O-NET ของ สทศ.
 ไฟล์แนบ
วันที่  19  กันยายน  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อต.1

เรื่อง..ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามรายชื่อดังแนบ เข้ารับการอบรม
เชิงปฏิบัติการฯในวันที่ 20 และ 22 ก.ย. 2555 (หนังสือ 04180/5613 ลว 18 ก.ย.2555)
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ กำหนดการ รายชื่อผู้เข้าอบรม
วันที่  11  กันยายน  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มนโยบายและแผน, กลุ่มนิเทศฯ , กลุ่มการเงินฯ สพป.อต.1

เรื่อง..1.ขอเชิญโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ประชุมเพื่อรับมอบ
เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ในวันศุกร์ที่ 14 ก.ย.2555 ณ ห้องประชุมลางสาด
รายละเอียดการจัดสรร  แบบสำรวจรายชื่อนักเรียน ป.1  ใบยืมเครื่องแท็บเล็ต
........2. ขอเชิญเป็นคณะกรรมการประชุมเพื่อรับแท็บเล็ต
วันที่  5  กันยายน  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มการเงินฯ สพป.อต.1

เรื่อง..ขณะนี้เงินอุดหนุนภาคเรียนที่ 1/2555 ครั้งที่ 2 ได้โอนเข้าบัญชีร.ร.แล้วเมื่อ..
4 ก.ย.2555 ขอให้ร.ร.ส่งใบเสร็จรับเงินพร้อมทำหนังสือราชการนำส่งจากร.ร.
เพื่อเป็นหลักฐานล้างหนี้...
วันที่  5  กันยายน  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อต.1

เรื่อง..แจ้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือโครงการตรวจขั้น 5 เพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน
ตรวจสอบรายละเอียดที่เว็บไซท์
สนง.ลูกเสือแห่งชาติ คลิกที่นี่..
วันที่  29  สิงหาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อต.1

เรื่อง..การพัฒนาระบบเครือข่ายสำหรับสถานศึกษาสังกัดสพฐ. (40 โรงเรียน)
   โดย สพฐ.แจ้งว่าได้ให้บริษัทเอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์กำหนด
เส้นทาง (Router) ให้แล้วเสร็จภายใน 6 พฤษภาคม 2556 (ขอให้ ร.ร. 40 โรงเรียน
ตามรายชื่อที่แนบ ส่งรายชื่อผู้ประสานงาน 2 ท่าน คือผอ.โรงเรียน และครูผู้มีความรู้
ด้านไอซีที ส่ง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ภายในวันที่ 5 ก.ย.2555)
วันที่  27  สิงหาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว สพป.อต.1

   แจ้งประธานกลุ่มเครือข่ายทุกเครือข่าย สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ด้วยวันที่ 31 ส.ค.2555
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้จัดกิจกรรม "สู่ประชาคมอาเซียน" จึงขอความร่วมมือให้ส่งรายการแสดง
และรายชื่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่จะประกวดร้องเพลง ตามแบบฟอร์มที่ลิ้งค์นี้..
ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2555 โดยกรอกข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย .คลิกที่นี่

วันที่  27  สิงหาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อต.1
(ใช้บราวเซอร์ Firefox เพื่อการรายงานเท่านั้น)
แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่กรอกรายงานข้อมูล EFA และ SURVEY ขอให้รายงานข้อมูลทางเว็บไซต์ด่วน.
         1.การรายงานข้อมูลการศึกษาเพื่อปวงชน (Education For All : EFA) (คลิกรายงาน)
         2.การรายงานแบบสำรวจการพัฒนาองค์การ (Survey) (คลิกรายงาน)
..คู่มือการรายงานจะปรากฎอยู่ที่หน้าเว็บไซต์ที่รายงาน..ระบบจะเปิดให้บันทึกข้อมูลถึง 31 ส.ค.
2555
(หนังสือราชการแจ้งโรงเรียน) ----> รหัส smis สำหรับ ร.ร.เข้าสู่ระบบการรายงาน
...user และ password ตัวเดียวกัน

วันที่  25  สิงหาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มส่งเสริมฯ สพป.อต.1

เรื่อง..อบรมปฏิบัติการโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมน้อมจิตอาสาพัฒนาบ้านเรา Uttaradit Model
รุ่นที่ 1 วันที่ 27-28 ส.ค.2555 ร.ร.ในเขตอ.เมือง อ.ลับแล
รุ่นที่ 2 วันที่ 29-30 ส.ค.2555 ร.ร.ในเขตอ.พิชัย อ.ตรอน อ.ทองแสนขัน
ณ ศาลาการเปรียญวัดกลาง อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
วันที่  24  สิงหาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว + + จังหวัดอุตรดิตถ์ + +

เรื่อง..การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและภูมิภาค จ.อุตรดิตถ์ (8-14 ก.ย. 2555)
1. ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ 2.หนังสือราชการ  3.ระเบียบการ 4.ใบสมัครแข่งขัน
วันที่  24  สิงหาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อต.1

++ กระบวนการนับตัวจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตัวตนอยู่จริง ++
1. การตรวจสอบและยืนยันบัญชีรายชื่อข้าราชการที่มีตัวอยู่จริง ณ 1 ก.ย. 2555
2. การนำส่งบัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
วันที่  23  สิงหาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มอำนวยการ สพป.อต.1

เรื่อง....ขอให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมการสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla ดาวน์โหลดเนื้อหา
ข้อมูลต่างๆสำหรับใช้ในการอบรมฯ ในวันที่ 24,25 และ 27 สิงหาคม 2555 ( 3 รุ่น)
5 รายการ : 1.Module   2.Template  3.Pictures   4.appserv  5.etc
วันที่  22  สิงหาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อต.1

เรื่อง....
ขอเชิญผอ.โรงเรียนทุกโรงเรียน ประธานกก.สถานศึกษา ผู้แทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมและร่วมต้อนรับ เลขาธิการ กพฐ.
(ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน)
วันที่ 23 สิงหาคม 2555 เวลา 08.30 น. ณ โรงแรมสีหราช
จ.อุตรดิตถ์
วันที่  22  สิงหาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มอำนวยการ สพป.อต.1

เรื่อง....ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 วันอังคารที่ 4 กันยายน 2555
เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
วันที่  21  สิงหาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อต.1

เรื่อง....ขอให้ โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) และ โรงเรียนบ้านเหล่า ส่งบุคลากรเข้าร่วม
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ School Mapping เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ปี 2555
โดยกรอกแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม ส่งสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 2
จังหวัดพิษณุโลก ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2555 (อบรม 4-6 ก.ย.2555)
(รายละเอียด/แบบตอบรับ/ตารางอบรม)
วันที่  21  สิงหาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อต.1

เรื่อง....ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 "ผลการคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่นำร่อง ปีการศึกษา 2553 เพื่อ
บรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ผลการคัดเลือก)
วันที่  18  สิงหาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว สพป.อต.1

เรื่อง....ศธ.จัดประกวดภาพวาด "อนาคตประเทศไทยที่ไผ่ฝัน" รายละเอียด
วันที่  17  สิงหาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อต.1

เรื่อง....มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย , มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดาวน์โหลด)
วันที่  17  สิงหาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อต.1

เรื่อง....โรงเรียนที่ยังไม่ได้แจ้งรายชื่อเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่เลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ปี 2555
หนังสือ ศธ 04180/ว4267 ลว 1 ส.ค.2555 รายชื่อต่อไปนี้ขอให้แจ้ง เขตฯ ด่วน..
วันที่  15  สิงหาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อต.1

เรื่อง....แจ้งโปรแกรมการแข่งขันกรีฑานักเรียน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ปีการศึกษา 2555
18 สิงหาคม 2555 ณ สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ (โปรแกรมแข่งขัน)
วันที่  10  สิงหาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.อต.1

เรื่อง...แจ้งการจัดสรรงบประมาณ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุนภาคเรียน
1/2555(30 %) รายละเอียด (น.6720)
วันที่  9  สิงหาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.อต.1

เรื่อง...ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบรรจุนักเรียนทุนโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่ นำร่อง
ปีการศึกษา 2553 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
ตำแหน่งครูผู้ช่วย (รายละเอียด)
วันที่  8  สิงหาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.อต.1

เรื่อง...
ข้อมูลจำนวนนักเรียน 1/2555 , ติดค่า G, ยากจน, พิการ, น.ร.ซ้ำซ้อนต่างร.ร. ดาวน์โหลด
วันที่  8  สิงหาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.อต.1

เรื่อง...การสำรวจสำมะโนประชากรกลุ่มอายุ 1-21 ปี ที่เกิดระหว่างปี 2533-2553 (รายละเอียด)
ดาวน์โหลด ---> แบบเก็บข้อมูล         
วันที่ 7  สิงหาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อต.1

เรื่อง...
Learn English from Songs โครงการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน : Download ...
วันที่ 7  สิงหาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง...ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใยเข้าร่วมศึกษาดูงานกับคณะกรรมการ
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา อต.1 ระหว่าง 8-12 ก.ย. 2555 ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
ราคา 25,000 บาท (ราคาสำหรับผู้ร่วมเดินทางตั้งแต่ 30 คนขึ้นไป)
สนใจติดต่อ จนท.คุรุสภาเขตพื้นที่ อต.1 โทร 0-5581-7849 ตั้งแต่บัดนี้ - 9 ส.ค. 2555
วันที่ 7  สิงหาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง...
ผลการเลือกตั้งเป็นผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สังกัดสนง.ส่งเสริมการศึกษา
เอกชนในจ.อุตรดิตถ์ และสังกัดสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รายละเอียด
วันที่  6  สิงหาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง...โครงการอบรมความรู้ศาสนพิธีและงานพิธีสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรครูทางการศึกษา
ประจำปี 2555 ในวันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.อต.1 (รับ 50 ท่าน)
ผู้สนใจส่งรายชื่อไปที่ คุรุสภาเขตพื้นที่ฯ ภายใน 15 สิงหาคม 2555 (รายละเอียด)
วันที่  1  สิงหาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.อต.1
(หนังสือ สพฐ.)
เรื่อง...ด่วนที่สุด..ขอให้ทุกโรงเรียนตรวจสอบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC 2012 Term 1)
มีครบถ้วนหรือไม่ และตรวจสอบนักเรียนที่ซ้ำซ้อนกับต่างโรงเรียน โดยยึดตัวตนที่อยู่ในร.ร.จริง
หากตัวตนไม่ได้อยู่ในโรงเรียนแล้ว ต้องนำออกจากระบบของโรงเรียน
....ตรวจสอบจำนวนนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2555(ปัจจุบัน)......ตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อน..
แจ้งโดยตรง.08-12848059 หรือ 0-5581-7751.
วันที่  30  กรกฎาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง..ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมศึกษาดูงาน กับคณะกรรมการ
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ระหว่างวันที่ 8-12 กันยายน 2555 ณ ประเทศสาธารณ
รัฐเกาหลีใต้ ราคา 25,000 บาท (ราคาสำหรับผู้ร่วมเดินทางตั้งแต่ 30 คนขึ้นไป)
สนใจติดต่อ...น.ส.อิสริยพร จนท.คุรุสภาฯ 0-5581-7849 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 สิงหาคม 2555
...รายละเอียดโครงการ....แบบตอบรับ....รายละเอียด
วันที่  30  กรกฎาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อต.1

เรื่อง...วันอังคารที่ 31 ก.ค.55 สพป.อต.เขต 1 จัดประชุมอบรมโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน
และสถานศึกษาให้ได้รับรางวัลพระราชทาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 2

โรงเรียนที่สมัครเข้ารับการอบรมได้แก่ น้ำริดราษฎร์บำรุง, บ้านซ่านสามัคคี, บ้านวังแดง(สหจิตฯ),
บ้านเหล่าป่าสา, ภราดานุสรณ์, เซนต์แมรี่, ชุมชนวัดบรมธาตุ, บ้านท่าอวน, บ้านนายาง,
บ้านนาอิซาง, บ้านในเมือง, บ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ 75, บ้านหนองกวาง, ด่านแม่คำมัน,
บ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214, บ้านปางวุ้น, บ้านร้องลึก
วันที่  30  กรกฎาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว ประธานเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนป่าเซ่า-หาดกรวด

เรื่อง..เรียนเชิญผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนป่าเซ่า-หาดกรวดและครูการเงินทุกคน
ประชุมในวันที่ 1 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนหนองกลายฯ

วันที่  30  กรกฎาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง..."หนึ่งแสนครูดี" ผู้ที่เสนอรายชื่อถึง 10 ก.ค. 2555 ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ
คุรุสภาเขตพื้นที่ฯ เรียบร้อยแล้ว ท่านต้องทำการบันทึกข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศหนึ่งแสนครูด
ี ประจำปี 2555 ที่ เว็บไซท์คุุรุสภา เลือกเมนูหนึ่งแสนครูดี เข้าสู่ระบบ ...
USERNAME : ksputt1   PASSWORD : 14653511  ทั้งนี้จนถึง 30 ก.ค.2555

วันที่  30  กรกฎาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อต.1

เรื่อง...ขอเชิญโรงเรียนสมัครเข้าร่วมแข่งขันตอบคำถามสารานุกรม ครั้งที่ 18 ภายในวันที่ 31 ก.ค.55 แข่งขันในวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2555 ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี รายละเอียด
วันที่  27  กรกฎาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง...ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
1. บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
 ประกาศ  รายละเอียด
2. สถานที่เลือกตั้งและหน่วยเลือกตั้งผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รายละเอียด
3. คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง ฯ ที่ 2/2555 รายละเอียด
วันที่  26  กรกฎาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว กกท.จังหวัดอุตรดิตถ์
  
ขอเชิญชมการแข่งขัน "วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล" ครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ. 2555
รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ สนามกีฬาวอลเลย์บอลโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
ระหว่างวันที่ 10 - 13 สิงหาคม 2555 โปรแกรมแข่งขัน
วันที่  26  กรกฎาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
  ดาวน์โหลด
..ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
เรื่อง...บััญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในแต่ละ
ตำแหน่งสังกัด สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในจว./สพป.อุตรดิตถ์เขต 1
วันที่  25  กรกฎาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว งานข้อมูล สพป.อค. 1

เรื่อง..การรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕ (DMC 2012 Term 1)
แจ้งให้โรงเรียนทุกโรงเรียน ตรวจสอบ/แก้ไข/เพิ่มเติม นักเรียนให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน ได้ที่เว็บไซท์
การรายงานข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา (โดยใช้บราวเซอร์ Firefox) ตรวจสอบจำนวนที่นี่
ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ (หนังสือราชการ ด่วนที่สุด)
โรงเรียนใดที่ระบบยืนยันถูกต้องแล้ว แต่ต้องการแก้ไข/ปรับปรุง/เพิ่มเติม หรือซ้ำซ้อนในโรงเรียน
เลขไม่ถูกหลักทะเบียน ไม่ถูกต้อง แจ้งปลดล็อกได้ที่ 08-1284-8059 หรือ 0-5581-7751
วันที่  24  กรกฎาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง..ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่สนใจเข้าร่วมศึกษาดูงาน กับคณะกรรมการคุรุสภาเขต
พื้นที่ฯ ระหว่าง 7-11 ก.ย. 2555 (..) ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้(..) หน่วยปกครอง
พิเศษฮ่องกง-มาเก๊า(..) ประเทศเวียตนาม --> ติดต่อได้ที่ น.ส.อิสริยพร จนท.คุรุสภาเขตฯ
0-5581-7849 ขณะนี้กรมการกงศุล ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ทำหนังสือเดินทางพาสปอร์ต
ณ หอประชุมอ.เมืองอุตรดิตถ์ ในวันที่ 23-27 กรกฎาคม 2555 ในเวลาราชการ
(สถานที่ดูงาน+ค่าใช้จ่ายอยู่ระหว่างพิจารณา)
วันที่  24  กรกฎาคม  2555     ด่วนที่สุด...
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อต.1

เรื่อง..โครงการส่งเสริมให้นักเรียนและสถานศึกษาได้รับรางวัลพระราชทาน (ใบสมัคร)
..ตามหนังสือ สพป.อต.เขต 1 ที่ ศธ 04180/ว3698 ลว 12 กค 55 แจ้งให้โรงเรียนที่สนใจสมัคร
เข้ารับการอบรมโครงการส่งเสริมให้นักเรียนและสถานศึกษาได้รับรางวัลพระราชทาน
ภายในวันนี้ 24 ก.ค.55 และหากสมัครไม่ถึง 100 คน จะงดจัดอบรม ขณะนี้สมัครแล้ว 33 คน
จาก รร บ้านเหล่าป่าสา 2 คน ,ร.ร.บ้านปางวุ้น 2 คน ,ร.ร.บ้านในเมือง 3 คน ,
ร.ร.บ้านโรงหม้อ 1 คน ,ร.ร.บ้านซ่าน 2 คน และ ร.ร.บ้านนายาง 21 คน
ส่ง..กลุ่มส่งเสริม กศ. ทางอีเมล์ air_utd1@sanook.com หรือ e-filing หรือ Fax 055-817758
หรือ โทรศัพท์แจ้งรายชื่อ 055-817758 , 083-4834237 สุนันทินี
วันที่  23  กรกฎาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
คลิกที่นี่.....
เรื่อง..1.ขอเชิญประธานเครือข่าย สังกัด สพป.อต.1 ประชุม 26 ก.ค. 2555 เวลา 13.30 ห้องลางสาดสพป.อต.1 (ประชุมซักซ้อมการดำเนินงานการเลือกตั้งผู้แทนผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา)
        2. การประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการหนึ่งแสนครูดี ปี 2555 สังกัด เอกชน, สพป.อต.1ตรวจสอบได้ที่ E-Filling ขอรับพาสเวิร์ด ภายใน 27 ก.ค.255
ที่คุรุสภาเขตฯ มาขอรับด้วยตนเอง
วันที่  23  กรกฎาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อต.1

เรื่อง..การส่งแบบสำรวจความต้องการวิชาเอกของ ร.ร. ให้แนบสำเนารายงานการประชุมคณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปด้วย ใช้ประกอบพิจารณาการย้ายครั้งที่ 2
(ยื่นระหว่างวันที่ 1-15 ส.ค. 2555)(ตามหนังสือ สพป.อต.1 ที่ 04180/ว3889 ลว 19 ก.ค. 2555)
วันที่  20  กรกฎาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว ผอ.ธำรงรัฐ จอมสืบ

เรื่อง..มติที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตครู ได้กำหนดแนวทางการจัดทำ
ทะเบียนสมาชิกกองทุนฯ จัดทำทะเบียนสมาชิกกองทุนฯ  แบบสมาชิก   แบบสมาชิก
วันที่  19  กรกฎาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อต.1

เรื่อง..การยื่นคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งสายงานการสอน
วันที่  19  กรกฎาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อต.1

เรื่อง..การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่  19  กรกฎาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อต.1

เรื่อง..มาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ(โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) งปม.2556
วันที่  18  กรกฎาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง..ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ในตำแหน่ง..
ผู้บริหารสถานศึกษาและตำแหน่งครู สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 หากไม่พบรายชื่อ/ต้องการแก้ไข
ให้แจ้งผอ.การเลือกตั้งเขต สพป.อต.1 .. 20 กรกฎาคม 2555  รายละเอียด   ติดต่อ..0-5581-7849
วันที่  13  กรกฎาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อต.1

เรื่อง..การสำรวจความต้องการเข้ารับการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ
ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C) ดาวน์โหลด
วันที่  13  กรกฎาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ สพป.อต.1

เรื่อง..1. รายการประเมิน และเกณฑ์คุณภาพ สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ
การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ดาวน์โหลด
        2. แบบสรุปผลการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ดาวน์โหลด
วันที่  13  กรกฎาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินฯ สพป.อต.1

เรื่อง..ตัวอย่างสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ (ร.ร.ที่ได้รับจัดสรรคอมฯเพื่อการเรียนการสอนปี 2555)
(รายละเอียด)  
วันที่  12  กรกฎาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว ประธานกลุ่มเครือข่ายกลุ่มเมืองตรอน3

เรื่อง..การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูทั้งระบบเป็นครูมืออาชีพก้าวสู่มาตรฐานสากลกลุ่ม
เมืองตรอน 3...ขอให้ผู้บริหารทุกโรงเรียนภายในกลุ่มทั้ง 9 โรงเรียนแจ้งให้กับคณะครูทุกคน
เข้าร่วมอบรม ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง
รายละเอียดการประชุม
วันที่  11  กรกฎาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว งานวิเคราะห์งบประมาณ ก.นโยบายและแผน

เรื่อง..ขอเชิญโรงเรียนที่ได้รับบััญชีจัดสรรงบประมาณคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ฯ
ประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการจัดซื้อจัดจ้าง ในวันที่ 13 ก.ค. 2555 เวลา 15.00 น.
ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.อต.1 หนังสือแจ้ง รายการอุปกรณ์   รูปแบบ
วันที่  11  กรกฎาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์

เรื่อง..การจัดอบรมการจัดค่ายภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
ระหว่างวันที่ 21-22 ก.ค. 2555 ดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี่ ..รายละเอียด .....แบบตอบรับ
วันที่  11  กรกฎาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว ก.ส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อต.1
เรื่อง...แผนป้องกันภัยพิบัติในโรงเรียน (ดาวน์โหลด)
วันที่  11  กรกฎาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว ก.บริหารงานบุคคล สพป.อต.1
เรื่อง..(แก้ไขคำสั่ง) บัญชีรายละเอียดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อน
เป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ..ขอให้คุณครูที่มีรายชื่อดังบัญชีแนบมารับคำสั่งแต่งตั้งได้ที่
คุณยุพา เหมือนพักตร์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 0-5581-7765 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป(บัญชีแนบ)
วันที่ 11  กรกฎาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว ก.บริหารงานบุคคล สพป.อต.1
เรื่อง..ให้โรงเรียนที่มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้เลื่อนเป็น
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ตามรายละเอียดแนบ) รับคำสั่งได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล
พัชรินทร์ (089-8597978) (รายละเอียดแนบ)
วันที่ 11  กรกฎาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว ก.บริหารงานบุคคล สพป.อต.1
เรื่อง..ให้โรงเรียนที่มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้เลื่อนเป็น
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ตามรายละเอียดแนบ) รับคำสั่งได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล
พัชรินทร์ (089-8597978) (รายละเอียดแนบ)
วันที่ 11  กรกฎาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว ก.บริหารงานบุคคล สพป.อต.1
เรื่อง..หนังสือจาก สำนักงาน ก.ค.ศ. "การแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและการให้ได้รับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้น"
รายละเอียด
วันที่  9  กรกฎาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง...แจ้งให้..ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประเภทครู ที่เสนอรายชื่อพร้อมแบบ
ขอรางวัลหนึ่งแสนครูดี ปี 2555 ให้ติดต่อขอรับ..USER และ PASSWORD เพื่อบันทึก
ผ่านระบบสารสนเทศของคุรุสภา ....มาติดต่อด้วยตนเองได้ที่ จนท.คุรุสภา ฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อต.1 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ระบบจะเปิดให้บันทึกข้อมูล
ได้จนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 เท่านั้น)
วันที่  9  กรกฎาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มงานพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินฯ สพป.อต.1
เรื่อง...ตัวอย่างสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ (ร.ร.ที่ได้รับจัดสรรสนามฟุตซอลพร้อมอุปกรณ์)
ดาวน์โหลด
วันที่  9  กรกฎาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ สพป.อต.1
เรื่อง..ขอเชิญประชุมการพัฒนาครูผู้สอนในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย เร่งรัดยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทย์ ชั้น ป.3 และ ป.6 วันที่ 10-11 ก.ค. 2555 ณ ห้องประชุม
เหล็กน้ำพี้ สพป.อต.1 รายละเอียด 
วันที่  9  กรกฎาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว งานแผนงานและโครงการ สพป.อต.1
เรื่อง..การประฃุมโรงเรียนขนาดเล็ก (ที่มีนักเรียนจำนวน 60 คนลงมา)
ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการโรงเรียน และครูวิชาการ ร.ร.ละ 1 คน เข้าร่วมประชุมตาม
โครงการบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ในวันศูกร์ที่
13 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.อต.1
วันที่  5  กรกฎาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..ขยายเวลาการเสนอรายชื่อพร้อมแบบแสดงขอรับรางวัลหนึ่งแสนครูีดีประจำปี 2555
จัดส่งเอกสารมาที่คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ภายใน 10 ก.ค. 2555
รายละเอียด 
วันที่  1  กรกฎาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน
เรื่อง..โครงการ One Tablet Per Child (คอมพิวเตอร์แบบพกพาสำหรับนักเรียนชั้น ป.1)
ขอให้ทุกโรงเรียนทุกสังกัด ในเขตรับผิดชอบของ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ตรวจสอบนักเรียน
ชั้น ป.1 ให้เป็นปัจจุบัน หากมีการเปลี่ยนแปลง เช่นมีน.ร.มาเพิ่มให้แจ้งชื่อไทย/อังกฤษและ
เลขประจำตัวประชาชน 13 หลักที่ถูกต้อง แจ้งได้ทางอีเมล์ wanyasomboon@gmail.com
หรือ watchara.wirmpa5@gmail.com หากไม่มีตัวตนในร.ร.ให้ย้ายออกและแจ้ง สพป.ด้วย
แทปเล็ตจะแจกน.ร.ที่มีตัวตนอยู่ในร.ร.จริงเ่ท่านั้น..สรุปจำนวนน.ร.ป.1 ล่าสุด
แบบฟอร์มรายงานแทปเล็ต ป.1
วันที่  29  มิถุนายน  2555
: ผู้ส่งข่าว งานแผนงานฯ ก.นโยบายและแผน
เรื่อง..ขอให้โรงเรียนขยายโอกาสฯ ดังรายชื่อต่อไปนี้ ส่งข้อมูลตามแบบฟอร์ม.. ด่วน
ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2555 ตามหนังสือ สพป.อต.๑ ที่ ศธ 04180/ว3178 ลว 22 มิ.ย. 2555
0-5581-7751 (ยุทธศักดิ์ เนตรจันทร์)

วันที่  27  มิถุนายน  2555
: ผู้ส่งข่าว งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน
เรื่อง..การสำรวจสำมะโนประชากรกลุ่มอายุ 1 - 21 ปี ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2533-2553
ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการจัดพิมพ์บัญชีบุคคลจากสำนักทะเบียนราษฎร์ ได้รับบัญชีเมื่อใด
จะส่งบัญชีบุคคลพร้อมหนังสือนำให้โรงเรียนทราบอีกครั้ง....ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

วันที่  26  มิถุนายน  2555
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อต.1
เรื่อง..คำสั่ง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ที่ 304/2555 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (สายงานการสอน) มารับคำสั่งได้ที่ ยุพา เหมือนพักตร์
กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
บัญชีรายชื่อ   คำสั่ง
วันที่  25  มิถุนายน  2555
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อต.1
เรื่อง..ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมุลความต้องการอัตรากำลังครู 2555 ตามหนังสือ
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ที่ ศธ 04180/2571 ลว 28 พฤษภาคม 2555 กรุณาดำเนินการโดยด่วน
รายชื่อ
วันที่  25  มิถุนายน  2555
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อต.1
เรื่อง..ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อ ส่งชื่อผลงานที่เสนอขอรับการประเมิน ให้ สพป.อุตรดิตถ์ 1
ด่วนที่สุด ภายใน 27 มิ.ย. 2555 นี้ (ยุพา,พัชรินทร์)กลุ่มบริหารงานบุคคล (0-5581-7764)
รายชื่อ

วันที่  25  มิถุนายน  2555
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มงานข้อมูลฯ สพป.อต.1
เรื่อง..การรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC2012.. ร.ร.ใดที่จัดทำด้วยโปรแกรม SMISุ
ไม่สามารถอัพโหลดขึ้นเวปได้ ให้ copy ก้อน OBECMDB_MASTER.db ส่งกลุ่มนโยบายฯ
เพื่อที่กลุ่มงานข้อมูลฯ จะดำเนินการอัพโหลดเข้าสู่ระบบให้....(หนังสือราชการ )
วันที่  25  มิถุนายน  2555
: ผู้ส่งข่าว ผอ.วัชชิระ บำรุงเกตุ
เรื่อง..ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายป่าเซ่า-หาดกรวด และคณะครูวิชาการกลุ่ม
ประชุมในวันที่ 28 มิถุนายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
รายละเอียด
วันที่  22  มิถุนายน  2555
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อต.1
เรื่อง..ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียน..เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิต
ในการรับมือกับภัยพิบัติ ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
***วันที่่ 26 มิถุนายน 2555 โรงเรียนในเขตอำเภอเมือง , ลับแล
***วันที่ 27 มิถุนายน 2555 โรงเรียนในเขตอำเภอพิชัย , ตรอน และทองแสนขัน
...ตารางการประชุม      แบบตอบรับ 
วันที่  21  มิถุนายน  2555
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ สพป.อต.1
เรื่อง..ขอเชิญผู้อำนวยการร.ร. (ตามบัญชีรายชื่อโรงเรียนที่แนบ 54 ร.ร.) เข้าร่วมประชุม
การจัดสรรงบประมาณ ปี 2555 ในวันที่ 26 มิ.ย. 2555 เวลา 15.00 น.
ณ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 2 และตรวจสอบแก้ไขข้อมูลพื้นฐานของร.ร.
ตามไฟล์แนบให้ถูกต้อง (ธิติวุฒิ 08-1165-2345)
วันที่  21  มิถุนายน  2555
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ สพป.อต.1
เรื่อง..ขอให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบแปรญัตติ ก่อสร้างสนามฟุตซอล ส่งเอกสารเพิ่มเติม
(รายละเอียด)    (รายชื่อร.ร.ได้รับจัดสรร)
วันที่  21  มิถุนายน  2555
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มงานข้อมูลฯ สพป.อต.1

เรื่อง..สรุปรายงานข้อมูลอัตราส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อนักเรียน ปีการศึกษา 2555
........สรุปจำนวนนักเรียนแยกเพศรายชั้น 10 มิ.ย.2555
วันที่ 15  มิถุนายน  2555
: ผู้ส่งข่าว โรงเรียนสวนหลางสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์

เรื่อง...โรงเรียนสวนหลวงฯ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป้นครูอัตราจ้างชั่วคราว
ปีการศึกษา 2555 (รายละเอียด   
วันที่ 15  มิถุนายน  2555
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มบริหารงานบุคคล

ด่วนที่สุด เรื่อง...สำรวจข้อมูลครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ หรือเงินรายได้
ของสถานศึกษา พนักงานราชการ ครูสอนศาสนาอิสลาม หรือวิทยากรอิสลามศึกษา ลูกจ้าง
ประจำ หนักงานจ้างเหมาบริหาร (หนังสือราชการ)      (แบบสำรวจ   
วันที่ 13  มิถุนายน  2555
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มนโยบายและแผน

เรื่อง...1.การจัดทำข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 1 (10 มิ.ย.)
จัดทำให้แล้วเสร็จ ภายใน 20 มิ.ย. 2555 (คู่มือการจัดทำ)   ลิ้งค์การรายงาน DMC2012 Term 1
ใช้บราวเซอร์ Firefox เท่านั้น...(ภาพการประชุม DMC 2012 เมื่อ 22-25 พ.ค.2555)
วันที่ 13 มิถุนายน  2555
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มนโยบายและแผน

เรื่อง...ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการโรงเรียน (ตามรายชื่อแนบ) ประชุมซักซ้อมความเข้าใจคุณลักษณะ
สนามฟุตซอลเอนกประสงค์ โรงเรียนที่ได้รับจัดสรร รายการสร้างสนามฟุตซอลเอนกประสงค์
งบประมาณ 980,300 บาท ในวันที่ 15 มิถุนายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้
โดยให้โรงเรียนนำแบบสำรวจข้อมูลที่แนบมาในวันประชุมด้วย
(แบบสำรวจข้อมูลสนามคสล..xls)   (บัญชีรายชื่อร.ร.ที่ได้รับจัดสรร .pdf)
วันที่ 13 มิถุนายน  2555
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มนโยบายและแผน

เรื่อง...ขอเลื่อนการประชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็ก(น.ร. 60 คนลงมา) ออกไปก่อน หากจะประชุมเมื่อใด จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
วันที่ 11 มิถุนายน  2555
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มอำนวยการ

เรื่อง...ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ 2555 วันที่ 19 มิ.ย.2555 ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ (รายละเอียด)
วันที่ 11 มิถุนายน  2555
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มงานข้อมูลฯ

เรื่อง...ขอให้ทุกโรงเรียนเข้าไปรายงานข้อมูลอัตราส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อนักเรียน
เพื่อสรุปข้อมูลให้ กพร. สพฐ.(โรงเรียนที่คลิกรายงานส่งแล้ว ไม่ต้องคลิกส่งซ้ำอีก
เนื่องจากจะทำให้มีข้อมูลส่งซ้ำหลายครั้งในโรงเรียนเดียวกัน)
(หนังสือราชการ) (เข้าสู่ระบบการรายงาน)
วันที่ 7 มิถุนายน  2555
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มงานข้อมูลฯ

เรื่อง...การสำรวจข้อมูลประชากรวัยเรียน อายุ 4-16 ปีที่มีภูมิลำเนาอยู่นอกเขตพื้นที่บริการ
ปีการศึกษา 2555 (หนังสือราชการ)    (ตารางแบบสำรวจ)
วันที่ 6 มิถุนายน  2555
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มนิเทศติดตามผลฯ

เรื่อง...แจ้งผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน
...ดาวน์โหลดและศึกษาเอกสารประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเข้าประชุมสัมมนา ผอ.โรงเรียน
ทุกคนในวันที่ 13 มิถุนายน 2555 ดาวน์โหลดที่นี่ zip(ศน.เจริญ 0817078409)
วันที่ 6 มิถุนายน  2555
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มบริหารงานบุคคล

เรื่อง...ตามหนังสือ สพป.อต.เขต 1 ศธ 04180/1802 ลว 5 เม.ย. 2555 ให้ส่งคำสั่งเลื่อนขั้น
ลูกจ้างประจำ จำนวน 2 ชุด โรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่ง มีดังนี้ โรงเรียนบ้านไร่ห้วยพี้,
บ้านวังแดงหมู่สองฯ,อนุบาลไทยรัฐฯ, นานกกก, บ้านเด่นด่าน,วัดคลองนาพง, ราษฎร์อุปถัมภ์,
ราษฎร์ดำริ, มิตรภาพที่ 39, บ้านป่าเซ่า, หนองกลายฯ, วัดผาจักร, บ้านชำตก, บ้านนายาง,
บ้านวังสะโม
วันที่ 6 มิถุนายน  2555
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มงานข้อมูลฯ

เรื่อง...
โครงการ One Tablet Per Child (ด่วนที่สุด) เพื่อรองรับการจัดสรรเครื่อง Tablet
  
 ขอให้โรงเรียน ทุกสังกัด ในสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ตรวจสอบจำนวนนักเรียนชั้น ป.1 ณ ปัจจุบัน
หากจำนวนเพิ่ม/ลด จากที่แจ้งก่อนหน้านี้ กรุณา้แจ้ง ชื่อ-สกุล , เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก /
หรือ
จะ ลดจำนวนนักเรียนชั้น ป.1 ให้แจ้งชื่อ-สกุล ทั้งนี้ ขอให้เป็นจำนวนที่แท้จริง แจ้งด่วนทางอีเมล์...wanyasomboon@gmail.com หรือ โทร 08-1284-8059, 0-5581-7751
ภายในวันที่ 6 มิ.ย. 2555 
วันที่ 30  พฤษภาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มบริหารงานบุคคล

เรื่อง...สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการข้าราชการครูฯ
ขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ผลการอนุมัติ และ ผลการประเมิน (ด่วน !)
..(รายละเอียด)
วันที่ 30  พฤษภาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว admin

เรื่อง...ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ในคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
...ใบประกาศ     (รายละเอียดต่างๆ)
วันที่  29  พฤษภาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มบริหารงานบุคคล

เรื่อง...การอบรมเสริมสร้างสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ในวันที่
๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ ศูนย์สารสนเทศ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ ....ขอให้ ร.ร.ที่มีรายชื่อต่อไปนี้
้แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมดังกล่าว ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕
ได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ (ด่วน) (รายชื่อโรงเรียน)
วันที่  28  พฤษภาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว สกสค.จังหวัดอุตรดิตถ์

เรื่อง...
สกสค.จังหวัดอุตรดิตถ์ แจ้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งแต่ละอำเภอ
ตั้งแต่ 28 พ.ค. 2555 หากมีชื่อตกหล่นหรือต้องการเพิ่มเติม ให้แจ้งได้ที่ สกสค.จังหวัดอุตรดิตถ
ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ สกสค.จังหวัดอุตรดิตถ์
ภายใน 30 พ.ค. 2555
วันที่  25  พฤษภาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว ชมรมผู้บริหาร ครูอำเภอตรอน

เรื่อง...ขอเชิญผู้บริหารและครูอำเภอตรอนจังหวัดอุตรดิตถ์ประชุมวันที่ 26  พฤษภาคม 2555
เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถ์เขต 1
(รายละเอียด)
วันที่  24  พฤษภาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว ชมรมผู้บริหารจังหวัดอุตรดิตถ์

เรื่อง...ขอเชิญประชุม
...ชมรมผู้บริหารจังหวัดอุตรดิตถ์ ขอเชิญชวนผู้บริหารและสมาชิกชมรมผู้บริหารจังหวัดอุตรดิตถ์
ประชุมในวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 เวลา 10.00 น. (รายละเอียด)
วันที่  24  พฤษภาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว ดร.ธนวัฒน์ จอมประเสริฐ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์

เรื่อง...กำหนดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการแข่งขันมหกรรมวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน ครั้งที่ 6
... แจ้งกำหนดการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ / มหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ วันที่ 1-2 มิ.ย. 2555
ณ เทศบาลตำบลหัวดง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ (รายละเอียด)
วันที่  24  พฤษภาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว สกสค.จังหวัดอุตรดิตถ์

เรื่อง...การเลือกตั้งผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
... แจ้งหน่วยเลือกตั้งเป็นรายอำเภอ 9 อำเภอ (รายละเอียด)
วันที่  23  พฤษภาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว admin

เรื่อง...โครงการ One Tablet Per Child
... ร.ร.ใดที่ต้องการเพิ่มเติมนักเรียนชั้น ป.1 กรุณา้แจ้งชื่อ-สกุลของนักเรียน และเลขประจำตัว
ประชาชน 13 หลัก แจ้งมาได้ภายในสิ้นเดือน พฤษภาคม 2555 นี้ โดยปรับข้อมูล..ลด../..เพิ่ม..ได้
ส่งมาได้ที่ wanyasomboon@gmail.com
วันที่  23  พฤษภาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว ผอ.ธำรงรัฐ จอมสืบ
  เรื่อง..ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนต่อไปนี้ (รายละเอียด) เข้าร่วมประชุมในวันที่ 24 พฤษภาคม 2555
เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 2
วันที่  23  พฤษภาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว เลขานุการสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์
  เรื่อง..เรียนเชิญสมาชิกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์
ประชุม ในวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2555 เวลา 14.00 น. ณ ร.ร.อนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 2 (บ้านเกาะ)
  (รายละเอียด)
วันที่  21  พฤษภาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว สกสค.จังหวัดอุตรดิตถ์
..เรื่อง การเลือกตั้งผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สังกัด สพฐ.(กำหนดเลือกตั้ง 31 พ.ค. 2555)
..(รายละเอียด)
วันที่  21  พฤษภาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อต.1
..เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2555
  ระหว่างวันที่ 22 - 25 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.อต.1
  - ตารางการประชุม         - ตารางแบ่งรุ่นการประชุม
  - คู่มือการจัดทำข้อมูล (ppt)
วันที่  18  พฤษภาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว admin

เรียน...ผอ.ร.ร.ที่อยู่ในโครงการ Obec chanel (รายชื่อโรงเรียน)
... ร.ร.ที่อยู่ในโครงการ Obec chanel ต้องมีการติดตั้งจานดาวเทียมของบริษัทสามารถคอมมิวนิเคชั่น
จะได้รับสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต โดยการถ่ายสำเนาใบแจ้งหนี้ของเดือนล่าสุดพร้อมใบเสร็จ
รับเงินค่าใช้อินเทอร์เน็ตของสื่ออื่น(ยกเว้นจานดาวเทียม)ที่ร.ร.จ่ายเงินเองมาที่ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กระทรวงศึกษาธิการ
กทม.10300 เพื่อหักค่าใช้จ่ายได้เดือนละประมาณ 500บาท ถ้ามากกว่านี้ร.ร.ต้องจ่ายค่าส่วน
ต่างเอง มีข้อสงสัย...โทรได้ตามหมายเลขด้านล่างนี้ .....มลฑณา โซวเกียรติรุ่ง
กลุ่มเทคโนโลยีเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ โทร 0-2628-6607,08-9135-7809,0-22828285
แฟกซ์ 0-2282-8284 e-Mail montana@moe.go.th, Jeed02@hotmail.com
วันที่  14  พฤษภาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว สกสค.จังหวัดอุตรดิตถ์
..เรื่อง เจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปอบรมที่จังหวัดเพชรบูรณ์
  ระหว่างวันที่ 16-21 พฤษภาคม 2555
วันที่  12  พฤษภาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว เลขานุการกลุ่มโรงเรียนป่าเซ่า-หาดกรวด
..เรื่อง ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูฯในเครือข่ายป่าเซ่าหาดกรวด  เข้าร่วมประชุมวันที่
14 พฤษภาคม 2555 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้   สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
  ดาวน์โหลด...... รายละเอียด
วันที่  10  พฤษภาคม  2555
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
..เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  และ แบบฟอร์มคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ดาวน์โหลด...... คู่มือการสรรหาฯ      แบบฟอร์มคำสั่งแต่งตั้ง
วันที่  24  เมษายน  2555
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มบริหารงานบุคคล
..เรื่อง ขอใหโรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ (รายชื่อ)  มาลงนามในคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเิดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายใน 25 เมษายน 2555  ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 .....
วันที่ 27  เมษายน  2555
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มนโยบายและแผน
..เรื่อง การยืนยันข้อมูลนักเรียนระยะสิ้นปีการศึกษา (Data Management Center 2011 Term 2)
  ควรกรอกข้อมูลแต่ละตารางให้เรียบร้อย ก่อนที่จะยืนยันข้อมูล และขณะนี้ยังมีอีกหลายโรงเรียนที่ยัง
ไม่ได้เข้าไปกรอกข้อมูล ตรวจสอบการรายงานได้ที่นี่ (รายละเอียด) ตรวจสอบเมื่อ 14 พ.ค. 2555
วันที่ 19  เมษายน  2555
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มนิเทศติดตามฯ
..เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ครูผู้สอนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  วันเสาร์ที่ 21 เม.ย.2555 ณ ห้องประชุม สกสค.อุตรดิตถ์ (รายละเอียด)
วันที่ 17  เมษายน  2555
: ผู้ส่งข่าว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
..เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและ
  จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ฯ ณ สำนักวิปัสสนาวัดป่ากล้วย จ.อุตรดิตถ์
  ระหว่างวันที่ 30 เม.ย.-4 พ.ค.2555 (รายละเอียดคลิก.. pdf)
วันที่ 17  เมษายน  2555
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
..เรื่อง ขอเชิญคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาฯ ประชุมครั้งที่ 2/2555
  ในวันที่ 24 เมษายน 2555 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลตรอน อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์

วันที่ 12  เมษายน  2555
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
..เรื่อง โครงการ One Tablet per Child
  โรงเรียนใดมีการเปลี่ยนแปลงนักเรียนชั้นป.1 ปีการศึกษา 2555 สามารถแจ้งชื่อ-สกุล
  และเลขประจำตัวประชาชน ได้ที่กลุ่มนโยบายและแผน wanyasomboon@gmail.com
  ภายในวันนี้ (12 เมษายน 2555) หรือ 0-5581-7751 ด่วน...
วันที่ 12  เมษายน  2555
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
..เรื่อง การประชุมทางไกล VDO Conference พัฒนาครูด้วยระบบ E-Training เพื่อประชาสัมพันธ์
  เปิดตัวการอบรมให้ครู ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ในวันที่ 18 เมษายน 2555 เวลา 10.00-12.00 น.
  ทางเว็บไซท์ http://www.plan.obec.go.th (สนผ. สพฐ.)
วันที่ 11  เมษายน  2555
: ผู้ส่งข่าว โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214
..เรื่อง  ประกาศโรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214
  เรื่อง
การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  รายละเอียด (pdf)
วันที่ 10 เมษายน 2555
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ว่าที่พต.สมชาย อินทร์ขำ)
..เรื่อง  โอนเงินเข้าบัญชีการเบิกเงินค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม ชั้นป.6 และ ชั้นม.3
  รายละเอียด (pdf)
วันที่ 4 เมษายน 2555
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อต.1
..เรื่อง  การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center 2011 Term 2 (สิ้นปีการศึกษา)
  สำนักนโยบายและแผนฯ เปิดดำเนินการให้จัดทำข้อมูลฯ ในวันที่ 26 มี.ค. - 30 เม.ย. 2555
  คู่มือการจัดทำ Data Management Center 2011 Term 2 ดาวน์โหลด
  โดยใช้เบราวเซอร์ Firefox สำหรับเข้าไปกรอกข้อมูล (คลิกที่นี่)
  ไฟล์ตารางExcel สำหรับกรอกข้อมูล ดาวน์โหลด
วันที่ 3 เมษายน 2555
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
..เรื่อง  การสอบ O-NET รอบพิเศษ ปีการศึกษา 2554 (ด่วน !)
  อ่านรายละเอียดได้ที่นี่...(pdf)
.
วันที่ 30 มีนาคม 2555
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มนโยบายและแผน
..เรื่อง  การรายงานข้อมูลรายชื่อนักเรียน/ครู ชั้นป.1 ปีการศึกษา 2555
  เพื่อประกอบการ
จัดสรร TABLET ส่งด่วนภายในวันที่ 1 เมษายน 2555
  และทันเปิดภาคเรียนที่ 1 / 2555
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่ (EXCEL2003) ต้องเป็น EXCEL 2003 เท่านั้น
  ห้ามดัดแปลงไฟล์ใดๆ ทั้งสิ้น (มีเลขประจำตัวประชาชนนักเรียน/ครู)
  ++ รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่่งรายชื่อนักเรียน/ครูป.1 กรุณาส่งด่วน..++
วันที่ 27 มีนาคม 2555
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
..เรื่อง  การรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2554 (SAR)โดยจัดทำเป็นเอกสารรูปเล่มและสำเนา
   เป็นซีดี ส่ง สพป.อต.1 ภายใน 15 พฤษภาคม 2555 ดาวน์โหลด..แบบฟอร์มรายงาน(doc)
  ส่งสัยการรายงานติดต่อ...08-9708-3369
วันที่ 26 มีนาคม 2555
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
..เรื่อง  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ ของสถานศึกษา
  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 กำหนดจัดอบรมครูผู้ปฏิบัติหน้าที่การเงิน บัญชี และพัสดุ ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้
  วันที่ 28 มีนาคม 2555 โรงเรียนในพื้นที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
  วันที่ 29 มีนาคม 2555 โรงเรียนในพื้นที่อำเภอพิชัยและอำเภอทองแสนขัน
  วันที่ 30 มีนาคม 2555 โรงเรียนในพื้นที่อำเภอตรอนและอำเภอลับแล
วันที่ 22 มีนาคม 2555
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อต.1
..เรื่อง  ขอให้โรงเรียนดีประจำตำบลที่มีความต้องการจำเป็นก่อสร้างสนามกีฬาเพื่อให้บริการนักเรียนและชุมชน
  รายงานเสนอขอภายในวันที่ 23 มี.ค.2555 ไม่เกินเวลา 11.00 น.สอบถามรายละเอียดได้ที่ 08-1165-2345
  ดาวน์โหลด แบบรายงานความประสงค์ (pdf)
วันที่ 22 มีนาคม 2555
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อต.1
..เรื่อง  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
  ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2
  ปีการศึกษา 2554 (เพิ่มเติม 30%)
  ดาวน์โหลด บัญชีจัดสรรงบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2554 (เพิ่มเติม 30%)(excel)
วันที่ 22 มีนาคม 2555
: ผู้ส่งข่าว กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อต.1
..เรื่อง  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
  ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1
  ปีการศึกษา 2555 (ครั้งที่ 1)
  ดาวน์โหลด บัญชีจัดสรรงบประมาณพร้อมรายละเอียดต่างๆ..ที่นี่..(zip)
วันที่ 20 มีนาคม 2555
: ผู้ส่งข่าว nutd1

..เรื่อง  โครงการ Obec chanel
1.เพื่อรักษาสิทธิของโรงเรียนที่อยู่ในโครงการ Obec chanel ที่มีการติดตั้งจานดาวเทียมของบริษัทสามารถเท่านั้น
   และจะต้องมีทีวีจอแบนไปติดตั้งที่โรงเรียนด้วย ให้ตอบกลับหนังสือที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   ได้ทำส่งไปยังโรงเรียนที่อยู่ในโครงการ Obec Chanel เรียบร้อยแล้ว และจัดส่งสำเนาใบแจ้งหนี้
    ค่าใช้อินเทอร์เน็ตเท่านั้นไม่ใช่ค่าใช้โทรศัพท์  และสำเนาใบเสร็จรับเงินค่าใช้อินเทอร์เน็ตของเดือนล่าสุด
    มาที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
   และการสื่อสาร หรือสะดวกในการส่ง fax 02-2828284
2. การตอบแบบสอบถามความพึงพอใจให้ ร.ร. เข้ามาตอบแบบสอบถามที่
    เว็บไซด์ http://www.chk.moe.go.th

3. หนังสือ..การติดตั้ง link backup ระบบจานดาวเทียมโครงการ MOENet
4. รายชื่อโรงเรียนในโครงการ Obec TV chanel
วันที่ 12 มีนาคม 2555
: ผู้ส่งข่าว โรงเรียนบ้านนาอิน อ.พิชัย

..เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
   อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2555
: ผู้ส่งข่าว 08 4207 2113

..การอบรมการประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีสร้างพัฒนาการเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวััย
   อ่านข่าวต่อ1    อ่านข่าวต่อ2
วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2555
: ผู้ส่งข่าว 08 4207 2113

.
.รายชื่อผู้สมัครอบรมครูปฐมวัย เรื่องการประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีสร้างพัฒนาการเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระดับปฐมวััย
   อ่านข่าวต่อ....
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 25535
: ผู้ส่งข่าว ผอ.ปิยะ ปัญญา

...ขอเชิญคณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนนพเก้าศึกษา และเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนเมืองฝาง ประชุม
อ่านข่าวต่อ...
วันที่ 28 กุมภาพันธ์  2555
: ผู้ส่งข่าว นายสุรินทร์ เนียมแก้ว

เรื่อง การอบรม“การประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีสร้างพัฒนาการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย”   อ่านข่าวต่อ...