วันที่  25  ตุลาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน ศูนย์ ITEC ..สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง...การจัดสรรคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับครู รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2555
ขอให้โรงเรียนตามบัญชีจัดสรร ไปรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับครู
ในวันที่ 29 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.อต.1
พร้อมทั้งนำแบบกรอกข้อมุลครูผู้สอน ตามแบบฟอร์มฯ นำไปในวันรับเครื่องด้วย..
......หนังสือราชการ แจ้งโรงเรียนสังกัด สพป.อต.1 / สังกัด สช. ....ด่วนที่สุด
......หนังสือราชการ แจ้งโรงเรียนสังกัด อปท. ....ด่วนที่สุด
......บัญชีจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)
......แบบกรอกข้อมูลครูผู้สอนแท็บเล็ต ป.2
วันที่  24  ตุลาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน ศูนย์ ITEC .. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง....แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ประกาศจาก ก.สารสนเทศ สนผ. สพฐ. (วันที่ 22 ตุลาคม 2556)
........1. จะเปิดให้แก้ไขข้อมูลนักเรียนรายบุคคลเทอมที่ 2 (DMC 2013 Term 2)
ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป และจะยกเลิกการยืนยันข้อมูลทั้งพมด..โรงเรียน
จะต้องปรับปรุงข้อมูลโดยยึดข้อมูลนัักเรียน ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2556...ทุกโรงเรียน
ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 พฤศจิกายน 2556
........2. จัดทำข้อมูลครุภัณฑ์สถานศึกษา (M-Obec) ปีการศึกษา 2556
>>> รายละเอียดหนังสือราชการ....
วันที่  18  ตุลาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง....การนำส่งข้อมูลพื้นฐานและบัญชีลงเวลานักเรียนชั้น ป.3 เตรียมสอบ NT
..ให้โรงเรียนดังรายชื่อ เร่งดำเนินการส่งข้อมูลนักเรียนชั้น ป.3 ด่วน..ภายใน 22 ต.ค.2556
โดยส่งที่อีเมล์ uttaradit5@gmail.com ..ประสานโดยตรงที่ ศน.สมชาย 08-6203-9785)
..รายละเอียด..
วันที่  17  ตุลาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง....ด่วนที่สุด ! ขอเชิญครูที่มีผลงานดีเด่นด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
หรือเทคโนโลยี ระดับประถมฯ ม.ต้น หรือ ม.ปลาย ร่วมส่งผลงานเข้าคัดเลือกเป็นครูดีเด่น
ดูรายละเอียดได้ที่...http://www.ipst.ac.th/tta/
..หนังสือสพฐ.....รายละเอียด.....สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.....สิ่งที่ส่งมาด้วย 2....สิ่งที่ส่งมาด้วย 3..
วันที่  17  ตุลาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน ศูนย์ ITEC  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง....แจ้งทุกโรงเรียนที่ฝากพื้นที่เว็บไซต์ ไว้กับ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ขณะนี้เว็บไซต์
โรงเรียนของท่าน ใช้งานได้ตามปกติแล้ว...(08-1284-8059)
วันที่  16  ตุลาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มอำนวยการ  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง....ขอเชิญบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ทุกโรงเรียน ร่วมบริจาคทรัพย์โดยเสด็จ
พระราชกุศล กฐินพระราชทาน สพฐ. ปี 2556 ณ วัดช่องลม จ.ราชบุรี ในวันที่
8 พฤศจิกายน 2556 โดยแจ้งยอดพร้อมส่งเงินบริจาคได้ที่ กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์
เขต 1 ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2556...
วันที่  15  ตุลาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มบริหารงานการเงินฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง....สอบราคาซื้อสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ชุดความรู้อาเซียน T2K
..ผู้สนใจ....ติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่..กลุ่มบริหารการเงินฯ สพป.อต.1 ได้ตั้งแต่
วันที่ 15 - 25 ต.ค. 2556... >> ยื่นซองสอบราคาวันที่ 15 - 25 ต.ค. 2556 ..และกำหนด
เปิดซองสอบราคา 28 ต.ค. 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมลางสาด สพป.อต.1
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือ โทร 0-5581-7765
..รายละเอียด..
วันที่  11  ตุลาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..ก.นิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง....การกรอกข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (..ด่วนที่สุด..)
..........ขอให้ทุกโรงเรียนส่งข้อมูลนักเรียนชั้น ป.3 เป็นไฟล์ Excel เท่านั้น
ส่งกลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 โดยด่วนภายใน 15 ตุลาคม 2556
(ตามหนังสือ สพป.อต.1 ที่ ศธ 04180/5716 ลว 8 ตุลาคม 2556)
วันที่  11  ตุลาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..ก.นิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง....รางวัลการประกวดห้องสมุด (3ดี ห้องสมุดมีชีวิต) และการจัดกิจกรรมส่งเสริม
รักการอ่าน (แข่งขันเมื่อ 17 สิงหาคม 2556 นั้น) โรงเรียนใดที่ยังไม่ได้รับเงินรางวัล
ให้ไป รับเงินรางวัล...โดยด่วน ที่กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
ภายใน...วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2556....รายละเอียด...
วันที่  11  ตุลาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..ก.บริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง....ขณะนี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้ทำการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเลื่อน
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้โรงเรียนที่มีลูกจ้างประจำ
และพนักงานราชการ ดำเนินการดังนี้....
1. ออกเลขที่คำสั่ง และวัน เดือน ปี ของโรงเรียน (เดือนตุลาคม 2556)
2. นำเลขที่คำสั่งและวันเดือนปี ไปลงนามที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อต.1
...ภายใน...วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2556....
วันที่  8  ตุลาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..ชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอพิชัย จ.อุตรดิตถ์

เรื่อง....ขอเชิญชมนิทรรศการแสดงผลงานระดับปฐมวัย ที่ผ่านการประเมิน สมศ.รอบสาม
ระดับดีมาก ทุกตัวบ่งชี้

.... สำหรับโรงเรียนที่เตรียมรับการประเมิน สมศ.รอบสาม หากสนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการ
ได้ในวันที่ 9-10 ตุลาคม 2556 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนบ้านนายาง อ.พิชัย.. รายละเอียด..
วันที่  8  ตุลาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มงานข้อมูลฯ ศูนย์ ITEC ก.นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง....การจัดทำสำมะโนประชากรวัยเรียน ประจำปีการศึกษา 2556...
...ขอให้โรงเรียนดังรายชื่อ ดำเนินการจัดทำสำมะโนส่งด้วย..รายงานล่าสุด<<
วันที่  7  ตุลาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง.... สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรทุกท่าน ที่ได้รับรางวัล
"คุรุสดุดี" เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2556 "วันครูโลก"..... รายชื่อผู้ได้รับรางวัล...

วันที่  4  ตุลาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..สทร. สพฐ.

ประกาศ.... ระยะเวลาการใช้งานระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) สพฐ.
....
จากการขยายผลตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-กันยายน ได้ตรวจสอบแล้วว่ามีปัญหาดังนี้
...
1.Network ...2.Application ...3.โครงสร้างสายงานของ สพฐ.
...
ดังนั้น ในช่วง 1 ต.ค - 15 พ.ย. 2556 จะดำเนินการปรับแก้ทั้ง 3 ด้าน เพื่อให้รองรับ
การใช้งานได้มีประสิทธิภาพต่อไป (แต่ไม่ได้ปิดระบบ หากเขตใดมีความพร้อมสามารถ
ใช้งานร่วมกับโรงเรียนได้ก็สามารถใช้งานไปก่อนได้เลย)
...ช่วง 16 พ.ย. - 31 ธ.ค. 2556 สพฐ. กับ สพท. ใช้ควบคู่ 2 ระบบ (ทั้ง e-filing และ
e-office) เพื่อเป็นการทดสอบระบบร่วมกัน...ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 จะเริ่ม
ใช้งานจริงทุกหน่วยงานที่อยู่ในสังกัด สพฐ.
..(ขณะนี้อยู่ระหว่างทำหนังสือเสนอผู้บริหาร
ให้ลงนาม เพื่อชี้แจง สพป. สพม. สำนักงานส่วนกลาง และแจ้งแนวปฏิบัติอีกครั้งหนึ่ง)

วันที่  4  ตุลาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.อต.1

ประกาศ.... อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง........ ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ
ปีการศึกษา 2554 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย..
..7 ตุลาคม 2556 เลือกโรงเรียน ..09.00-10.00 น.... รายละเอียด..

วันที่  1  ตุลาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว .. สพป.อต.1

เรื่อง........ 8 นโยบายการศึกษา รมว.ศธ..นายจาตุรนต์ ฉายแสง รายละเอียด..

วันที่  1  ตุลาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.อต.1

ประกาศ.... อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง........ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ
ปีการศึกษา 2554 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย..รายละเอียด..

วันที่  30  กันยายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ....งานข้อมูลฯ ศูนย์ ITEC ก.นโยบายและแผน สพป.อต.1

เรื่อง...ประชาสัมพันธ์อบรมคอมพิวเตอร์ (โดย City Hubs)...
สถานที่อบรม ณ อาคารศูนย์มัลติมีเดีย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตบางเขน (รายละเอียดหลักสูตรตามเอกสารแนบ
)วันที่  27  กันยายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ....กลุ่มบริหารงานบุคคล..สพป.อต.1

เรื่อง...ขอเชิญครู / ลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ ไปรับ "ประกาศเกียรติคุณบัตร"
ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น 2 สพป.อต.1 วันศุกร์ที่ 27 ก.ย. 2556 ในเวลาราชการ
ดังรายชื่อต่อไปนี้...
1. นายชูชาติ แจ้งฉาย ร.ร.ราษฎร์อุปถัมภ์,     2. นายบุญช่วย ปิ่นนาค ร.ร.บ้านวังโป่ง
3. นางสมจิตร วราศิลป์ ร.ร.วัดวังยาง            4. นายเสถียร มากมี ร.ร.บ้านปางวุ้น
5. นางเอมอร ปานเพ็ง ร.ร.บ้านชำตก           6. น.ส.สุนันทา บุญเครือชู ร.ร.บ้านในเมือง
7. นายประดิษฐ์ สุวรรณศรี ร.ร.บ้านเหล่า,     8. นางพรพรรณ จอมประเสริฐ ร.ร.บ้านวังแดงสหจิตฯ
9. นายประเสริฐ คำเที่ยง ร.ร.บ้านชำหนึ่ง      10. นายลิล ทองดี  ร.ร.วัดผาจักร
11. นายชาติ จอมคำ ร.ร.วัดโพธิ์ทอง           12. นายพิเศษ กาญจนเตมีย์ ร.ร.บ้านหนองกวาง


วันที่  25  กันยายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ....สพป.อต.1

เรื่อง...แจ้งวิทยากรและโรงเรียนแกนนำ การประชุมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรมห้องสมุด
อัตโนมัติ ขอเลื่อนการประชุมฯ จากเดิม 26 ก.ย. 2556 เลื่อนเป็นวันศุกร์ที่ 27 ก.ย. 2556
ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ...


วันที่  20  กันยายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ....สพป.อต.1

เรื่อง...ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 1 ...รายละเอียด....เว็บไซต์..

วันที่  19  กันยายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.อต.1

เรื่อง...ขอเชิญเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนหลักของการมาเรียนรวม 34 โรงเรียน
ประชุม วันที่ 20 กันยายน 2556 เวลา 15.00 น. ณ ห้องหลงลับแล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
...รายละเอียด...

วันที่  18  กันยายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มอำนวยการ และ ศูนย์ ITEC  สพป.อต.1

เรื่อง...การประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้ระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
(e-Office) วันที่ 26 กันยายน 2556 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมสีหราช จังหวัดอุตรดิตถ์
แก่ ขรก./เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานบนสำนักงานฯ (สพป.อต.1)

วันที่  16  กันยายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.อต.1

ประกาศ     อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1....
เรื่อง...การรับสมัครคัดเลือกบรรจุนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปีการศึกษา 2554
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ...รายละเอียด...

วันที่  13  กันยายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อต.1

เรื่อง..การรายงานข้อมูลจุดเน้นสถานศึกษา(Triple A) เว็บไซต์  http://school.stabdb.com/
และ เอกสารคู่มือประกอบการรายงานผลจุดเน้นออนไลน์สำหรับสถานศึกษา

วันที่  13  กันยายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..งานแผนงานโครงการ ก.นโยบายและแผน สพป.อต.1

เรื่อง..โครงการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ตามรายละเอียดดังแนบ..ประชุม 17 ก.ย. 2556
เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม สพป.อุตรดิตถ์
เขต 1 รายละเอียด
วันที่  11  กันยายน  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..เลขาเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนป่าเซ่า-หาดกรวด อ.เมืองอุตรดิตถ์

เรื่อง..เรียนเชิญผู้บริหารโรงเรียน เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนป่าเซ่า-หาดกรวด ประชุม
วันที่ 12 กันยายน 2556 เวลา 13.00 น. ณ สกสค.อุตรดิตถ์