วันที่  25  ตุลาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน ศูนย์ ITEC ..สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง...การจัดสรรคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับครู รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2555
ขอให้โรงเรียนตามบัญชีจัดสรร ไปรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับครู
ในวันที่ 29 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.อต.1
พร้อมทั้งนำแบบกรอกข้อมุลครูผู้สอน ตามแบบฟอร์มฯ นำไปในวันรับเครื่องด้วย..
......หนังสือราชการ แจ้งโรงเรียนสังกัด สพป.อต.1 / สังกัด สช. ....ด่วนที่สุด
......หนังสือราชการ แจ้งโรงเรียนสังกัด อปท. ....ด่วนที่สุด
......บัญชีจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)
......แบบกรอกข้อมูลครูผู้สอนแท็บเล็ต ป.2
วันที่  24  ตุลาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน ศูนย์ ITEC .. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง....แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ประกาศจาก ก.สารสนเทศ สนผ. สพฐ. (วันที่ 22 ตุลาคม 2556)
........1. จะเปิดให้แก้ไขข้อมูลนักเรียนรายบุคคลเทอมที่ 2 (DMC 2013 Term 2)
ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป และจะยกเลิกการยืนยันข้อมูลทั้งพมด..โรงเรียน
จะต้องปรับปรุงข้อมูลโดยยึดข้อมูลนัักเรียน ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2556...ทุกโรงเรียน
ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 พฤศจิกายน 2556
........2. จัดทำข้อมูลครุภัณฑ์สถานศึกษา (M-Obec) ปีการศึกษา 2556
>>> รายละเอียดหนังสือราชการ....
วันที่  18  ตุลาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง....การนำส่งข้อมูลพื้นฐานและบัญชีลงเวลานักเรียนชั้น ป.3 เตรียมสอบ NT
..ให้โรงเรียนดังรายชื่อ เร่งดำเนินการส่งข้อมูลนักเรียนชั้น ป.3 ด่วน..ภายใน 22 ต.ค.2556
โดยส่งที่อีเมล์ uttaradit5@gmail.com ..ประสานโดยตรงที่ ศน.สมชาย 08-6203-9785)
..รายละเอียด..
วันที่  17  ตุลาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง....ด่วนที่สุด ! ขอเชิญครูที่มีผลงานดีเด่นด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
หรือเทคโนโลยี ระดับประถมฯ ม.ต้น หรือ ม.ปลาย ร่วมส่งผลงานเข้าคัดเลือกเป็นครูดีเด่น
ดูรายละเอียดได้ที่...http://www.ipst.ac.th/tta/
..หนังสือสพฐ.....รายละเอียด.....สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.....สิ่งที่ส่งมาด้วย 2....สิ่งที่ส่งมาด้วย 3..
วันที่  17  ตุลาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..งานข้อมูลฯ ก.นโยบายและแผน ศูนย์ ITEC  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง....แจ้งทุกโรงเรียนที่ฝากพื้นที่เว็บไซต์ ไว้กับ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ขณะนี้เว็บไซต์
โรงเรียนของท่าน ใช้งานได้ตามปกติแล้ว...(08-1284-8059)
วันที่  16  ตุลาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มอำนวยการ  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง....ขอเชิญบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ทุกโรงเรียน ร่วมบริจาคทรัพย์โดยเสด็จ
พระราชกุศล กฐินพระราชทาน สพฐ. ปี 2556 ณ วัดช่องลม จ.ราชบุรี ในวันที่
8 พฤศจิกายน 2556 โดยแจ้งยอดพร้อมส่งเงินบริจาคได้ที่ กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์
เขต 1 ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2556...
วันที่  15  ตุลาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..กลุ่มบริหารงานการเงินฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง....สอบราคาซื้อสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ชุดความรู้อาเซียน T2K
..ผู้สนใจ....ติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่..กลุ่มบริหารการเงินฯ สพป.อต.1 ได้ตั้งแต่
วันที่ 15 - 25 ต.ค. 2556... >> ยื่นซองสอบราคาวันที่ 15 - 25 ต.ค. 2556 ..และกำหนด
เปิดซองสอบราคา 28 ต.ค. 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมลางสาด สพป.อต.1
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือ โทร 0-5581-7765
..รายละเอียด..
วันที่  11  ตุลาคม  2556  
: ผู้ส่งข่าว ..ก.นิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เรื่อง....การกรอกข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (..ด่วนที่สุด..)
..........ขอให้ทุกโรงเรียนส่งข้อมูลนักเรียนชั้น ป.3 เป็นไฟล์ Excel เท่านั้น
ส่งกลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 โดยด่วนภายใน 15 ตุลาคม 2556
(ตามหนังสือ สพป.อต.1 ที่ ศธ 04180/5716 ลว 8 ตุลาคม 2556)
วันที่  11  ตุลาคม  2556