วันที่  9  ตุลาคม   2556   
: ผู้ส่งผลงาน  นางทัศนา จันทร์ชุ่ม
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อ.เมืองอุตรดิตถ์  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

...การสร้างแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่าน การเขียนที่มีอักษรนำและทักษะ
การคัดลายมือ สำหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 รายละเอียด

วันที่  4  ตุลาคม   2556   
: ผู้ส่งผลงาน  นางสำราญ อินจุ้ย
โรงเรียนบ้านวังปรากฎ (ประชานุกูล) อ.ทองแสนขัน  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

...การใช้ชุดกิจกรรมกลางแจ้งการละเล่นเด็กไทย เพื่อพัฒนาสังคมนิสัยสำหรับเด็ก
ปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 รายละเอียด

วันที่  12  กันยายน   2556   
: ผู้ส่งผลงาน  นางกาญจนา อภัยภักดี
โรงเรียนบ้านเหล่า  อ.ตรอน  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

...ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชุด การดำรงชีวิตของพืช สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 รายละเอียด

วันที่  22  สิงหาคม   2556   
: ผู้ส่งผลงาน  นางสาวปวิชญ์ตรา  ยิ้มมี
โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน  อ.ตรอน  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

...รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  หน่วยการเรียนรู้ที่  4  สารในชีวิตประจำวัน 
โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้
สำหรับ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รายละเอียด

วันที่  8  สิงหาคม   2556   
: ผู้ส่งผลงาน  นางทัศนีย์ ดวงแก้ว
โรงเรียนบ้านวังปรากฏ(ประชานุกูล) อ.ทองแสนขัน  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

... เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การประดิษฐ์งานใบตอง กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รายละเอียด

วันที่  2  สิงหาคม   2556   
: ผู้ส่งผลงาน  นายสุนทร อองกุลนะ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

... การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กรณีศึกษา : เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนดารารัศมี และ
ไร่อ้อยดารา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
รายละเอียด

วันที่  30  กรกฎาคม   2556   
: ผู้ส่งลงาน  นางละมัย บทไธสง
โรงเรียนบ้านเด่นด่าน  อ.เมืองอุตรดิตถ์  

1.การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องการอ่านและเขียนคำควบกล้ำ โดยใช้ชุดฝึก
ทักษะ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านเด่นด่าน ปีการศึกษา 2555
รายละเอียด

2.รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์การอ่านและเขียนภาษาไทย  เรื่องคำที่มีสระเปลี่ยนรูป 
สระลดรูป
และคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับ
นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านเด่นด่าน ปีการศึกษา 2555 รายละเอียด


วันที่  25  กรกฎาคม   2556   
: ผู้ส่งผลงาน  นางสุวรรณี ไชยศรี
โรงเรียนชายเขาวิทยา  อ.เมืองอุตรดิตถ์  

... รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555
รายละเอียด

วันที่  5  กรกฎาคม   2556   
: ผู้ส่งผลงาน  นางพัชรินทร์ ชำนาญ
โรงเรียนหนองกลาย (ราษฎร์อุทิศวิทยา)  อ.เมืองอุตรดิตถ์  

... รายงานการพัฒนาการฝึกเสริมทักษะการอ่านการเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555
รายละเอียด

วันที่   4  กรกฎาคม   2556   
: ผู้ส่งผลงาน  นายภานุ พรหมน้อย
โรงเรียนบ้านนาป่าคาอ  อ.ทองแสนขัน  จ. อุตรดิตถ์  

... การดำเนินการประเมินโครงการฐานกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนบ้านนาป่าคาย อ.ทองแสนขัน
รายละเอียด

วันที่   4  กรกฎาคม   2556   
: ผู้ส่งผลงาน  นางกมลทิน พรมประไพ
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ. อุตรดิตถ์  

... การเสริมแรงโดยใช้การสะสมคะแนนด้วยตนเอง วิชาการเขียนโปรแกรม 1
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม.39
รายละเอียด

วันที่   26  มิถุนายน   2556   
: ผู้ส่งผลงาน  นางอาริศรา มาศรี
โรงเรียนบ้านหนองกวาง  อ.พิชัย จ. อุตรดิตถ์  

... รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่อง การอ่านและ
การเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราตัวสะกดชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
รายละเอียด

วันที่   26  มิถุนายน   2556   
: ผู้ส่งผลงาน  นายธนาวุฒิ  มั่นแย้ม
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อ. เมือง จ. อุตรดิตถ์  

... การสร้างความคงทนในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้กิจกรรมเสริมทักษะ
“ ชุด  บันได   12  ขั้น ” สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
รายละเอียด

วันที่   20  มิถุนายน   2556   
: ผู้ส่งผลงาน  นายอุเทน แก้วทิ
โรงเรียนบ้านชำหนึ่ง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์  

... การประเมินโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ภายในให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
โรงเรียนเลอเดชประชานุสรณ์  ปีการศึกษา 2555 อำเภอทองแสนขัน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

รายละเอียด
วันที่   18  มิถุนายน   2556   
: ผู้ส่งผลงาน  นายศิริชัย ศักดิ์ศิริ
โรงเรียนบ้านน้ำหมีใหญ่ฯ่  อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์  

... รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องการอ่าน
และการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนบ้านน้ำหมีใหญ่ (ประชาชนอุทิศ) อำเภอทองแสนขัน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

รายละเอียด
วันที่   16  พฤษภาคม   2556   
: ผู้ส่งผลงาน  นายไพบูลย์ โล่ห์พานิช
โรงเรียนวัดใหม่  อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์  

... รายงานการพัฒนาการอ่านสรุปการเป็นแผนที่ความคิด (Mind Mapping)
โดยใช้หนังสือการอ่านชุด หนูรักพ่อ พอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ั้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดใหม่ อ.ลับแล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รายละเอียด
วันที่   10  พฤษภาคม   2556   
: ผู้ส่งผลงาน  นางรัตนา ถิ่นเปลี่ยน
โรงเรียนบ้านขุนฝาง  อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  

... รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เรื่อง
การอ่านและการเขียนสะกดคำควบกล้ำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านขุนฝาง
อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รายละเอียด
วันที่   7  พฤษภาคม   2556   
: ผู้ส่งผลงาน  นางศิริกาล แก้วก่า
โรงเรียนชายเขาวิทยา  อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  

... รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะหลักการใช้คำในภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 โรงเรียนชายเขาวิทยา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รายละเอียด
วันที่   22   เมษายน   2556   
: ผู้ส่งผลงาน  นางพูลสิรี  ศรีทองอ่อน
โรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐี  อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  

... รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาการใช้คำในภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐี
อ.เมือง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1   รายละเอียด
วันที่   5   เมษายน   2556   
: ผู้ส่งผลงาน  นางสมพร อินทกุศล
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้  อ.น้ำปาด  จ.อุตรดิตถ์  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

... ผลการศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5E กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องวัสดุรอบตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ อ.น้ำปาด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2   รายละเอียด
วันที่   28   มีนาคม   2556   
: ผู้ส่งผลงาน  นายอุดม วัฒนาเมธากุล
โรงเรียนศรีอุทิศ อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์

... รายงานผลการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่องการบำรุง รักษาสิ่งแวดล้อม รายละเอียด..
วันที่   27   มีนาคม   2556   
: ผู้ส่งผลงาน  นายโสภณ เขียนงาม
โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

... รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูปเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง การสร้างเสริม
สุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 รายละเอียด
วันที่   27   มีนาคม   2556   
: ผู้ส่งผลงาน  นางนัฏฐา อุ่นแก้ว
โรงเรียนแหลมนกแก้ว อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

... รายงานการพัฒนาจริยธรรมเด็กปฐมวัย โดยใช้ชุดกิจกรรมเกม และการเล่น ระดับชั้น
อนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 รายละเอียด
วันที่   25   มีนาคม   2556   
: ผู้ส่งผลงาน  นายนเรศ สุขเกษม
โรงเรียนบ้านท่าช้าง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์

... การประเมินโครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
โรงเรียนบ้านท่าช้าง  ปีการศึกษา 2554 รายละเเอียด
วันที่   14   มีนาคม   2556   
: ผู้ส่งผลงาน  นายกมล เมิดไธสง
โรงเรียนบ้านปางหมิ่น อ.ทองแสนขัน  จ.อุตรดิตถ์

... รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านปางหมิ่น
รายละเอียดผลงาน
วันที่   13   มีนาคม   2556   
: ผู้ส่งผลงาน  นายพร ดังดี
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) อ.ทองแสนขัน  จ.อุตรดิตถ์

... รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียน
บ้านผักขวง โดยใช้รูปแบบ CIPP Model รายละเอียดผลงาน
วันที่   6   มีนาคม   2556   
: ผู้ส่งผลงาน  นางสาวภุมรินทร์ พุ่มจันทร์
โรงเรียนวัดผาจักร  อำเภอเมือง  จ.อุตรดิตถ์

... รายงานการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง  เศษส่วน  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2555 รายละเอียดผลงาน
วันที่   4   มีนาคม   2556   
: ผู้ส่งผลงาน  นางหนึ่งฤทัย โตมิ
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จ.อุตรดิตถ์

... รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้าง Webpage  ด้วยโปรแกรม Namo WebEditor กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  รายละเอียดผลงาน
วันที่   26   กุมภาพันธ์   2556   
: ผู้ส่งผลงาน  นางสาวจิระประภา สายญาติ
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จ.อุตรดิตถ์

... รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่านและการเขียนคำในภาษาไทย สำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ รายละเอียดผลงาน
วันที่   22   กุมภาพันธ์   2556   
: ผู้ส่งผลงาน  นายเสวก มูลเขียน
โรงเรียนบ้านผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์

... การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของ นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาสัก รายละเอียดผลงาน
วันที่  11  กุมภาพันธ์   2556
: ผู้ส่งผลงาน  นางรินทร์ดา ภูคองตา
โรงเรียนบ้านนาอิน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

... รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำที่สะกดไม่ตรงตามมาตรา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555
โรงเรียนบ้านนาอิน รายละเอียดผลงาน
วันที่  5  กุมภาพันธ์   2556
: ผู้ส่งผลงาน  นางวิภาดา พันธุ์ทหาร
โรงเรียนบ้านวังปรากฎ(ประชานุกูล) อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์

... แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554
โรงเรียนบ้านวังปรากฎ(ประชานุกูล) รายละเอียดผลงาน
วันที่  30  มกราคม   2556
: ผู้ส่งผลงาน  นางชม  ศักดิ์ศิริ
โรงเรียนบ้านน้ำหมีใหญ่(ประชาชนอุทิศ) อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์

... รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะกลุ่มการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องการอ่าน
และการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราตัวสะกดชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนบ้านน้ำหมีใหญ่ฯ รายละเอียดผลงาน
วันที่  15  มกราคม   2556
: ผู้ส่งผลงาน  นางสุรีย์   โทนทอง
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์  อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

... การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 7E กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ รายละเอียดผลงาน
วันที่  14  มกราคม   2556
: ผู้ส่งผลงาน  นางเรวดี   ศรลัมพ์
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ  อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

... รายงานผลการใช้วิธีการสอนแบบอริยสัจ เรื่อง เบญจศีลเบญจธรรม ที่มีผล ต่อการพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารญาณ ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  รายละเอียดผลงาน
วันที่  4  มกราคม   2556
: ผู้ส่งผลงาน  นางถนอม บัวนุช
โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ  อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

... รายงานผลการวิจัยแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ อ.พิชัย
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รายละเอียดผลงาน
วันที่  28  ธันวาคม   2555
: ผู้ส่งผลงาน  นายวินัย อุไรกุล
โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี  อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์

... รายงานการพัฒนาการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน การบวก การลบ
การคูณ การหาร เศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านแหลมถ่อน
สามัคคี สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รายละเอียดผลงาน
วันที่  28  ธันวาคม   2555
: ผู้ส่งผลงาน  นางนาตยา เกตุวงศ์
โรงเรียนวัดบ้านเกาะ  อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

... การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านเกาะ
สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รายละเอียดผลงาน
วันที่  18  ธันวาคม   2555
: ผู้ส่งผลงาน  นางอมรรัตน์ วุฒิเดช
โรงเรียนบ้านบ้านวังปรากฎ(ประชานุกูล)  อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์

... รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง ไม้ดอกไม้ประดับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียน ชั้น ป.4 ปีการศึกษา 2555 รายละเอียดผลงาน
วันที่  9  พฤศจิกายน   2555
: ผู้ส่งผลงาน  นางพรรณพิมล มีแก้วแกม
โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214  อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์

... รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านการเขียนคำและการผันวรรณยุกต์ กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 รายละเอียดผลงาน
วันที่  6  พฤศจิกายน   2555
: ผู้ส่งผลงาน  นางพิมพร ทองก้อน
โรงเรียนบ้านขุนฝาง  อ.เมืองอุตรดิตถ์  จ.อุตรดิตถ์

... รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำในบทเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 รายละเอียดผลงาน
วันที่  5  พฤศจิกายน   2555
: ผู้ส่งผลงาน  สิบเอกวัชชิระ บำรุงเกตุ
โรงเรียนบ้านดงช้างดี  อ.เมืองอุตรดิตถ์  จ.อุตรดิตถ์

... รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านดงช้างดี 
โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Modelรายละเอียดผลงาน
วันที่  5  พฤศจิกายน   2555
: ผู้ส่งผลงาน  นางเฉลียว เชื้อต่อมา
โรงเรียนวัดน้ำใส  อ.ลับแล  จ.อุตรดิตถ์

... รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3รายละเอียดผลงาน
วันที่  15  ตุลาคม   2555
: ผู้ส่งผลงาน  นายสมคิด เมืองก่อ
โรงเรียนร้องประดู่ฯ  อ.ตรอน  จ.อุตรดิตถ์

... การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนร้องประดู่ฯ
...รายละเอียดผลงาน
วันที่  21  กันยายน   2555
: ผู้ส่งผลงาน  นางลำเพย อุ่นทอง
โรงเรียนวัดพระฝาง  อ.เมือง  จ.อุตรดิตถ์

... รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ...รายละเอียดผลงาน
วันที่  22  สิงหาคม   2555
: ผู้ส่งผลงาน  นางสมคิด  เชื้อเดช
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์  อ.เมือง  จ.อุตรดิตถ์

... รายงานการใช้และพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เรื่อง การแก้โจทย์ ปัญหาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4...รายละเอียดผลงาน
วันที่  14  กรกฎาคม   2555
: ผู้ส่งผลงาน  นางนิรชา   พันธุพัฒน์
โรงเรียนบ้านหาดงิ้ว  อ.เมือง  จ.อุตรดิตถ์

... รายงานโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพของผู้เรียน โรงเรียนบ้านหาดงิ้ว 
อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์ ...รายละเอียดผลงาน
วันที่  3  กรกฎาคม   2555
: ผู้ส่งผลงาน  นายขวัญธิชล  บุญกาวิน
โรงเรียนบ้านหนองกวาง  อ.พิชัย  จ.อุตรดิตถ์

...การศึกษาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบ้านหนองกวางสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ...รายละเอียดผลงาน..
วันที่  22  มิถุนายน  2555
: ผู้ส่งผลงาน  นายกิตติกุล แย้งจันทร์
โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

...การประเมินผลการดำเนินงานโครงการห้องสมุดมีชีวิตโรงเรียนบ้านท่าเดื่อ สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1   รายละเอียดผลงาน.
วันที่  18  พฤษภาคม  2555
: ผู้ส่งผลงาน  นางกชกร   ใสแจ่ม
โรงเรียนวัดอรัญญิการรม อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์

...การพัฒนาแบบฝึกทักษะการบวก การลบ การคูณและการหารเศษส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ชั้น ป.5 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม    รายละเอียดผลงาน.
วันที่  10  พฤษภาคม  2555
: ผู้ส่งผลงาน  นางทัศนีย์  แห้วเพ็ชร
โรงเรียนวัดบ้านเกาะ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

...รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการฟังและทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2554 โรงเรียนวัดบ้านเกาะ รายละเอียดผลงาน.
วันที่  8  พฤษภาคม  2555
: ผู้ส่งผลงาน  นายสุพจน์  แห้วเพ็ชร
โรงเรียนวัดบ้านเกาะ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

...รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนเรื่องระเบียบแถวกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ลูกเสือสามัญ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2553  ร.ร.วัดบ้านเกาะ
 รายละเอียดผลงาน.

วันที่  2  พฤษภาคม  2555
: ผู้ส่งผลงาน  นางวณกร  มะโน
สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ช่วยราชการ สพม.39

...รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร สำหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   รายละเอียดผลงาน.
วันที่  12  เมษายน  2555
: ผู้ส่งผลงาน  นางมาลัย เมณฑ์กูล
โรงเรียนวัดบ้านเกาะ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

...การพัฒนาชุดการสอนเพื่อการแนะแนวอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ของโรงเรียน วัดบ้านเกาะ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ปีการศึกษา 2554 รายละเอียดผลงาน.

วันที่  12  เมษายน  2555
: ผู้ส่งผลงาน  นางสุขพร เถลิงศก
โรงเรียนบ้านปากคลอง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

...รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียน
ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2554รายละเอียดผลงาน

วันที่  4  เมษายน  2555
: ผู้ส่งผลงาน  นางพุทธชาติ จินันทุยา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

...การศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช
2551 ของสถานศึกษาในสังกัดสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1รายละเอียดผลงาน
วันที่  28  มีนาคม  2555
: ผู้ส่งผลงาน  นายอาคม พรอิสริยะเจริญ
โรงเรียนบ้านซ่านสามัคคี  อ.เมือง  จ.อุตรดิตถ์

...รายงานพัฒนาการใช้นิทานส่งเสริมคุณธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และ วัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านซ่านสามัคคีรายละเอียดผลงาน

วันที่  26  มีนาคม  2555
: ผู้ส่งผลงาน  นางดารุณี นาคะพงษ์
โรงเรียนบ้านนาอิน   อ.พิชัย  จ.อุตรดิตถ์

...รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด "ตามรอยพ่อขออยู่อย่างพอเพียง" 
สาระเศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านนาอินรายละเอียดผลงาน
วันที่ 14 มีนาคม  2555
: ผู้ส่งผลงาน  นายเสริม พันธุ์พิศาลสหกิจ
โรงเรียนบ้านวังแดง  อ.เมือง  จ.อุตรดิตถ์

...รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความกลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6รายละเอียดผลงาน
วันที่ 16 มีนาคม  2555
: ผู้ส่งผลงาน  นางรุ้งราวรรณ เขียวพิยะ
โรงเรียนบ้านไชยมงคล  อ.ตรอน  จ.อุตรดิตถ์

...รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ารสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 4รายละเอียดผลงาน
วันที่ 8  มีนาคม  2555
: ผู้ส่งผลงาน  นางศิวิลัย อ่วมอ่ำ
โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ  อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

...บทคัดย่อฯผลงานทางวิชาการรายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง วัฒนธรรมไทยสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รายละเอียดผลงาน

วันที่ 1 มีนาคม  2555
: ผู้ส่งผลงาน  นายบุญญวัฒน์ กาทอง
โรงเรียนบ้านวัดแม่เฉย  อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

...บทคัดย่อฯผลงานทางวิชาการ การสร้างบทเรียน สำเร็จรูปชุด การสร้างเสริม สุขภาพและ
การป้องกันโรค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สาระสุขศึกษา)
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3รายละเอียดผลงาน

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555
: ผู้ส่งผลงาน  นางรุ่งอรุณ รัศมีจันทร์
โรงเรียนบ้านบ้านบึงท่ายวน  อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

...บทคัดย่อฯผลงานทางวิชาการพัฒนาทักษะทาง ภาษาโดยใช้หนังสือ ประกอบภาพคำคล้องจอง
ชั้นอนุบาลปีที่ 1
รายละเอียดผลงาน

วันที่ 5 มกราคม 2555
: ผู้ส่งผลงาน  นายบุญส่ง  บุญเอม
โรงเรียนบ้านท่ามะปราง  อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

...บทคัดย่อฯผลงานทางวิชาการนวัตกรรมการฝึกความอ่อนตัวเพื่อเพิ่มทักษะ การเล่นวอลเล่ย์บอล
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6
รายละเอียดผลงาน
คลิกอ่านข่าวต่อ....
วันที่ 4 มกราคม 2555
: ผู้ส่งผลงาน  นางกาละเกษ  บุญเอม
โรงเรียนวัดดอกไม้ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

...บทคัดย่อฯผลงานทางวิชาการนวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องเศษส่วน
กลุ่มสาระการ เรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รายละเอียดผลงาน