สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

จัดนิทรรศการและผลงานนักเรียน “การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 2558”

นายโยธินศร์  สมุทรคีรีจ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  
โดย นายประพฤทธิ์  สุขใย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 
กล่าวรายงานถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการจัดนิทรรศการและผลงานนักเรียน“การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 2558” ในวันนี้
เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนและบุคลากรในสังกัด โดยกำหนดให้การเรียนรู้อาเซียนเป็นหลักสูตรเพิ่มเติมในสถานศึกษาและ
จัดการศึกษาให้นักเรียนได้รู้จักประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ  จึงจัดนิทรรศการและผลงานนักเรียน
“การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 2558” เพื่อเป็นเวทีนำเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลการดำเนินงานของโรงเรียนในสังกัด
ต่อสาธารณชน โดยกิจกรรมประกอบด้วย นิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประเทศในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ
เวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศอาเซียน ตลอดจนการประกวดร้องเพลงอาเซียน การประกวดผลการปฏิบัติงาน
ที่เป็นเลิศ (Best Practices)  กิจกรรมการเรียนรู้หนึ่งโรงเรียนหนึ่งอาชีพ และนิทรรศการกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานในพิธีได้มอบโล่ให้กับโรงเรียน
ที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่นระดับเครือข่ายกลุ่มโรงเรียน จำนวน 23 โรงเรียน
และมอบเกียรติบัตรพร้อมเงินสนับสนุนโรงเรียนที่ปฏิบัติงานเป็นเลิศหนึ่งโรงเรียนหนึ่งอาชีพ ระดับเครือข่ายโรงเรียน จำนวน 23 โรงเรียน
พร้อมทั้งบรรยายพิเศษถึงความเป็นอาเซียนของประเทศต่างๆ ที่มีความหลากหลาย และความก้าวหน้าของแต่ละประเทศ
ที่จะร่วมกันก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียน พร้อมทั้งทำพิธีประโคมฆ้องชัยเพื่อเปิดงาน “การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 2558”
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  นับว่าเป็นการจัดกิจกรรมที่แสดงถึงภาพลักษณ์แห่งความร่วมมือของ
ทุกภาคส่วนทั้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน ชุมชน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร และนักเรียน
การจัดกิจกรรมดังกล่าวมี ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา สื่อมวลชน และบุคคลทั่วไป ให้ความสนใจจำนวนมาก

... กรรณิกา ข่าว/ภาพ : ธราเทพ  รายงาน


100_3867_resize 100_3868_resize 100_3869_resize 100_3870_resize 100_3871_resize 100_3872_resize 100_3873_resize 100_3874_resize 100_3875_resize