...... เว็บไซต์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 Server NS11 ...www.utdone.net....www.utdone.net....www.utdone.net....เว็บไซต์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 Server NS11www.utdone.net

   ประกาศ..
- แจ้งให้คุณครูสังคมฯ ที่จะเข้ารับการอบรมวันที่ 19 ก.ค. 2557 ให้นำเอกสารหลักสูตรสถานศึกษา,แบบเรียน,แผนการสอนทางไกล มาในวันอบรมด้วย
- การรับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา(แท็บเล็ต) วันจันทร์ที่ 21 ก.ค. 2557 ณ ห้องกลุ่มนโยบายและแผน
-  การอบรมเชิงปฏิบัติการรายงานข้อมูลการติดตามและประเมินผลด้านคุณภาพ วันที่ 28 ก.ค. 2557 ณ ห้องเหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1